Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.NABYTOK-BOGART.SK

 

I.

Všeobecné ustanovenie

 

1.Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.nabytok-bogart.sk (ďalej len „e-shop"), ktorého prevádzkovateľom je Monika Karolina Grata, IČ: 04295501, DIČ:SK3120115350, so sídlom Hlubčická 147/8, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem, ČR, zapísaný u Magistrátu mesta Ostravy, email: [email protected], tel. č.: +421 233 418 621.

2. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, zákonom č. 391/2015 Z. z., zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy týmito obchodnými podmienkami len ustanoveniami výslovne pre podnikateľov určenými, v ostatných prípadoch sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

3. Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy zoznámil s týmito obchodnými podmienkami (ďalej len „OP") a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

 

II.

Vymedzenie základných pojmov

 

1. Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

2. Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

3. Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4. Kupujúci – podnikateľ – je subjekt, ktorý nie je kupujúcim spotrebiteľom podľa definície uvedenej v tomto článku.

 

III.

Informácie o tovare a cenách

 

1. E-shop vedie katalog tovaru, v ktorom sú uvedené informácie o jednotlivých produktoch, ich cenách a hlavných vlastnostiach.

2. Kupujúci vyhlasuje, že je zoznámený so skutočnosťou, že obrazové informácie k ponúkaným produktom sú iba ilustratívneho charakteru. Odtiene farieb, tvar a zloženie nábytku sa nemusia plne zhodovať s obrázkami v e-shope.

3. Prevádzkovateľ je platcom DPH a ceny tovaru sú preto vždy uvádzané s DPH. Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní, bez nákladov na dopravu na dodanie tovaru.

4. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

5. V e-shope sú uverejnené informácie o výdajoch spojených s balením a dodáním tovaru.

 

IV.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

1. Zmluvu účastníci uzatvárajú diaľkovo, na základe registrácie a objednávky tovaru kupujúceho vykonanej na webovej stránke predávajúceho. Registráciou kupujúci vstupuje do svojho užívateľského rozhrania, kde objednáva tovar. Prístup k jeho účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.

2. V prípade, že to webové rozhranie umožňuje, je možné uzatvárať kúpnu zmluvu a objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania.

3. Kupujúci je povinný pri registrácii a objednávaní uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich prípadnej zmene.

4. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Výdaje vzniknuté kupujúcemu pri použití týchto prostriedkov si hradí kupujúci sám.

5. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na e-shope, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Vložiť do košíka", čím je produkt automaticky vložený do "Košíka". Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

6. Po ukončení nakupovania klinkne na ikonku košíka umiestnenú vpravo hore na stránke, vyplní údaje potrebné pre doručenie tovaru a klikne na tlačidlo "Objednávka so záväzkom k platbe". Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť.

7. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.nabytok-bogart.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť na základe dohody oboch strán).

8. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

 


V.

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom spotrebiteľom

 

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

2. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane výdajov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (vrátane poštovného, výdajov na dopravu, dodanie apod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu). Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Výdaje na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle na odstúpenie od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu pre odstúpenie od zmluvy alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára pre odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu:

 

Paxy - Nábytok Bogart SK

Bytčická 76, P.O. BOX 5

01681 Žilina

Mobil: +421 903 553 594

 

alebo v rovnakej lehote kontaktovať e-mailom odoslaným na adresu: [email protected]alebo prostredníctvom telefonného čísla: +421 233 418 621. Dôrazne odporúčame tovar poistiť.

 

4. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

5. V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom.

6. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne poskytnuté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený požadovať voči spotrebiteľovi náhradu takto spôsobenej škody. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka; to neplatí pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli zmluvy uzavreté počas návštevy obchodníka u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto tovary alebo služby vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak dodávanie digitálneho obsahu začalo a spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

 

 

VI.

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom

 

1. Kupujúcí, ktorý nie je spotrebiteľom, nemá právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

 

VII.

Reklamácia a jej uplatnenie

 

1. Predávajúci zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania veci. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

2. Predaná vec je v súlade s dohodnutými požiadavkami, ak najmä

a) zodpovedá opisu, druhu, množstvu a kvalite vymedzeným v zmluve,

b) je vhodná na konkrétny účel, s ktorým kupujúci oboznámil predávajúceho najneskôr pri uzavretí zmluvy a s ktorým predávajúci súhlasil,

c) vyznačuje sa v zmluve vymedzenou schopnosťou plniť funkcie s ohľadom na svoj účel (funkčnosť),

d) vyznačuje sa v zmluve vymedzenou schopnosťou fungovať s hardvérom alebo softvérom, s ktorými sa vec rovnakého druhu bežne používa, bez potreby zmeny predanej veci, hardvéru alebo softvéru (kompatibilita), a tiež s hardvérom alebo softvérom odlišnými od tých, s ktorými sa vec rovnakého druhu bežne používa (interoperabilita),

e) vyznačuje sa ďalšími vlastnosťami vymedzenými v zmluve,

f) je dodaná so všetkým príslušenstvom vymedzeným v zmluve,

g) je dodaná s návodom na použitie, vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ako bolo vymedzené v zmluve, a

h) sú dodané aktualizácie vymedzené v zmluve, ak ide o vec s digitálnymi prvkami.

3. Predaná vec je v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak 

a) je vhodná na všetky účely, na ktoré sa vec rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na právne predpisy, technické normy alebo na kódexy správania platné pre príslušné odvetvie, ak technické normy neboli vypracované,

b) zodpovedá opisu a kvalite vzorky alebo modelu, ktoré predávajúci sprístupnil kupujúcemu pred uzavretím zmluvy,

c) je dodaná s príslušenstvom, obalom a návodmi, vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ktoré môže kupujúci dôvodne očakávať, a

d) je dodaná v množstve, kvalite a s vlastnosťami, vrátane funkčnosti, kompatibility, bezpečnosti a schopnosti zachovať si pri bežnom používaní svoju funkčnosť a výkonnosť (životnosť), aké sú bežné pre vec rovnakého druhu a aké môže kupujúci dôvodne očakávať vzhľadom na povahu predanej veci a s prihliadnutím na akékoľvek verejné vyhlásenie predávajúceho alebo inej osoby v reťazci dodávok, vrátane výrobcu, alebo v ich mene, a to najmä pri propagácii veci alebo na jej označení; za výrobcu sa považuje zhotoviteľ veci, dovozca veci na trh Európskej únie z tretej krajiny alebo iná osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na vec umiestni svoje meno, ochrannú známku alebo iné rozlišujúce označenie.

4. Vec nemusí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak predávajúci pri uzavretí zmluvy výslovne oboznámil kupujúceho, že určitá vlastnosť veci nezodpovedá všeobecným požiadavkám, a kupujúci s nesúladom výslovne a osobitne súhlasil.

5. Ak predávajúci zodpovedá za vadu predanej veci, kupujúci má voči nemu právo na odstránenie vady, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom spôsobil predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob spôsobil kupujúcemu značné ťažkosti.

6. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak

a) predávajúci vec neopravil ani nevymenil,

b) predávajúci vec neopravil ani nevymenil

c) predávajúci odmietol odstrániť vadu,

d) vec má vadu napriek oprave alebo výmene veci,

e) vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo

f) predávajúci vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.

7. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa odseku 1, ak je vada veci zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že vada je zanedbateľná, znáša predávajúci.

8. Predávajúci opraví alebo vymení vec v primeranej lehote po tom, čo kupujúci vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec požadoval. Za účelom opravy alebo výmeny kupujúci odovzdá alebo sprístupní vec predávajúcemu. Náklady prevzatia veci znáša predávajúci.

9. Kupujúci po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti vec predávajúcemu na náklady predávajúceho. Predávajúci zabezpečí odstránenie veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak predávajúci vec v primeranej lehote neodstráni, môže kupujúci zabezpečiť odstránenie a doručenie veci predávajúcemu na náklady a nebezpečenstvo predávajúceho.  Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci predávajúcemu alebo po preukázaní, že kupujúci zaslal vec predávajúcemu, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. Predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša predávajúci.

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

11. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

12. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

13. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

14. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie (reklamačný protokol). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

15. V prípade uplatnenia reklamácie zašle spotrebiteľ popis vady a kópiu dokladu o kúpe (prípadne záručný list, ak bol vydaný) na adresu [email protected] a zároveň, pre urýchlenie celého procesu, kupujúci kontaktuje predávajúceho prostredníctvom telefonného čísla: +421 233 418 621 s tým, aby si dohodol s predávajúcim miesto a termín prípadného odovzdania tovaru, ak bude jeho skúmanie v rámci reklamácie potrebné.

16. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s reklamovaným tovarom reklamačný protokol.

17. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúča sa tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

18. Ak sa vada prejaví do uplynutia doby podľa § 619 (Občiansky zákonník), považuje sa za vadu, ktorú mala vec už v čase dodania. To neplatí, ak sa preukáže inak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou veci alebo vady.

19. Nárok zo zodpovednosti za vady je potrebné uplatniť na súde vo všeobecnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa, keď nadobúdať vytkol vadu u scudziteľa. Ak zákon ustanovuje, že nadobúdateľ môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady aj bez toho, aby vadu vytkol, premlčacia lehota začína plynúť odo dňa plnenia. Ak však ide o nepretržité plnenie, premlčacia lehota plynie odo dňa prejavenia vady a neuplynie skôr, ako za dva mesiace po tom, čo sa s plnením prestalo.

21. Obchodník zodpovedá za akúkoľvek jeho vadu, ktorú má digitálne plnenie v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od jeho dodania, ak ide o digitálne plnenie, ktoré sa dodáva jednorazovo alebo ako súbor jednotlivých plnení.

 

VIII.

Záruka, záručný list

 

1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2. Poskytovateľ záruky poskytne kupujúcemu záručný list na trvanlivom nosiči najneskôr v čase dodania veci v štátnom jazyku alebo so súhlasom spotrebiteľa v inom jazyku. Poskytovateľ záruky v záručnom liste jasným a zrozumiteľným spôsobom uvedie náležitosti a poučenie, že kupujúci má voči predávajúcemu práva zo zodpovednosti za vady, ktoré nie sú spotrebiteľskou zárukou dotknuté.

3. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

5. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

 

IX.

Dodacie podmienky

 

1. Tovar je zasielaný prostredníctvom prevádzkovateľa internetového obchodu. Kupujúci má právo spolu s tovarom objednať jeho výnos, pričom túto službu si môže objednať v objednávkovom formulári za tam vykalkulovanú cenu.

2. Tovar zo skladových zásob je expedovaný obyčajne v termíne 7-14 dní od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku alebo v rovnakom termíne od prijatia platby na účet predávajúceho. Tovar, ktorý nie je skladom, je obyčajne dodávaný v termíne, ktorý je u tohoto tovaru uvedený na e-shope. Tovar je spravidla doručovaný do 2 pracovných dní od expedície. O termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať 1-2 dni vopred na jeho telefón SMS správou/telefonicky a správou na jeho e-mailovú adresu.

3. V prípade tovaru, ktorý je na objednávku je dodacia lehota individuálna, vždy dohodnutá so zákazníkom pred potvrdením objednávky alebo uvedená u konkrétneho tovaru.

4. Ak kupujúci spotrebiteľ neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, aby bola zásielka poškodená a zároveň spísaný protokol s prepravcom, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením a odoslaním objednávky.

5. Prepravné je vo výške uvedenej v následujúcej tabuľke:

 

Hodnota objednávky

Cena za dopravu

Pomoc při výnose

(tovar vynesie šofér spolu so zákazníkom)

Výnos nábytku

do 89 EUR

12 EUR

10 EUR

20 EUR

od 90 EUR do 179 EUR

16 EUR

12 EUR

24 EUR

od 180 EUR do 269 EUR

28 EUR

24 EUR

48 EUR

od 270 EUR do 849 EUR

38 EUR

44 EUR

88 EUR

od 850 EUR

zadarmo

46 EUR

90 EUR

 

6. Dodanie tovaru sa uskutoční tak, že predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste dodania. Predávajúci nezodpovedá za nakládku tovaru na dopravný prostriedok zabezpečený kupujúcim. Kupujúci znáša všetky náklady a riziká spojené s ďalšou prepravou tovaru. Kupujúci preberá nebezpečenstvo na tovare v okamihu, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom. 

7. Dodávaný tovar sa môže dodávať pod iným názvom, než je uvedené v internetovom obchode (napr. z dôvodu zmeny či odlišnosti názvu u výrobcu či veľkoobchodného dodávateľa) s tým, že kvalita, popis, vlastnosti i vzhľad tovaru korešponduje s ponukou uvedenou v internetovom obchode, iba sa líši názov tovaru.

8. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať, prekontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení s doručovateľom a najneskôr do 14 pracovných dní oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu [email protected] alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 233 418 621; pokiaľ kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pri nedodržaní tohto postupu môže byť kupujúcemu zamietnutý nárok na reklamáciu tovaru.

9. Kupujúcemu spotrebiteľovi je vyššie uvedený postup doporučený, pri jeho nedodržaní však nie je nijak dotknuté právo na uplatnenie reklamácie.

10. V prípade, že je zásielka (jej obal) viditeľne porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

 

X.

Platobné podmienky

 

1. Predávajúci je povinný objednaný tovar dodať kupujúcemu v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou, a to za dohodnutú cenu a kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu uhradiť. Ceny uvedené na internetových stránkach sú platné v okamihu objednania, predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade prezentačnej chyby, alebo v prípade zmeny peňažného kurzu, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. Cena ponúkaného tovaru uvedená v internetovom obchode predávajúceho nezahŕňa náklady na dopravu tovaru, ani náklady na montáž tovaru, alebo jeho výnos do bytu. K cene tovaru je predávajúci oprávnený pripočítať dopravné.

2. Kúpna cena sa má za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho, alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho či u vodiča prepravnej spoločnosti. Predávajúci má právo o vyžiadanie zálohy v prípade objednávok za vysoké sumy (nad 1.300 €), objednávok na mieru (čalúnený nábytok, výber poťahovej látky, morenie dreva, matrace na mieru, tvrdý nábytok a jeho rôzne far. prevedenia a pod.). Vlastnícke právo k tovaru dodávaného na základe kúpnej zmluvy prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

3. Kupujúci má možnosť uhradiť objednaný tovar v hotovosti dobierkou , alebo prevodom na účet (č.u. 2000836544, kód banky 2010, FIO banka, IBAN: CZ3820100000002000836544). V prípade platby dobierkou bude objednaný tovar zaslaný predávajúcim na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom kupujúci platí za tovar pri jeho prevzatí. Súčasťou zásielky bude taktiež príslušný daňový doklad.

4. V prípade platby prevodom na účet je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu na účet predávajúceho podľa zálohovej faktúry, ktorá bude zaslaná predávajúcim kupujúcemu na ním uvedenú emailovú adresu spolu s potvrdením objednávky. Po pripísaní čiastky na účet predávajúceho bude tovar predávajúcim expedovaný na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

 

XI.

Ochrana osobných údajov

 

1. Dozorným orgánom nad konaním prevádzkovateľa súvisiacim s ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, keďže miestom spracovania osobných údajov je Slovenská republika.

2. Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu. Informácie o zákazníkoch sú spracovávané zákonným spôsobom a v súlade s ďalšími zákonnými zásadami spracovania osobných údajov, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR") a so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej v tomto článku len „zákon"), a to v súlade s ustanovením § 13 zákona, kedy je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby (fyzická osoba nepodnikateľ), ak je spracovanie osobných údajov potrebné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný pre dosiahnutie uvedeného účelu spracovania. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracováva (pri opakovanom poskytnutí má prevádzkovateľ právo účtovať primeraný administratívny poplatok).

3. Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v informačných systéme:

a) meno

b) priezvisko

c) adresa s PSČ

d) email

e) telefón

4. Kupujúci (fyzická osoba spotrebiteľ) má právo na prístup k osobným údajom a podľa ust. § 21 zákona má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sú jeho osobné údaje spracúvané, získať prístup k takýmto osobným údajom, získať informácie o účele spracovania, kategórii, identifikácii príjemcu, dobe uchovávania osobných údajov, resp. informáciu o určení tejto doby, požadovať opravu osobných údajov, a právo na informáciu o zdroji osobných údajov.

5. Dotknutá fyzická osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona, ak tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach garantovaných zákonom, a to u Úradu na ochranu osobných údajov SR. Vzor návrhu na začatie konania je zverejnený na stránkach úradu, konkrétne https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/tlaciva-vzory.

6. Kupujúci (fyzická osoba) môže kedykoľvek na základe žiadosti požiadať prevádzkovateľa o likvidáciu jeho osobných údajov z informačného systému prevádzkovateľa, ktorých účel spracovania skončil. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované za účelom splnenia objednávky, teda doručenie tovaru kupujúcemu.

 


XII.

Cookies

 

"Cookies" sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na hard disk počítača užívateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré užívateľovi uľahčia jej ďalšie používanie. Ako väčšina internetových stránok, aj stránky www.nabytok-bogart.sk používajú cookies. Na základe anonymných dátových objektov prevádzkovateľ napríklad sleduje celkový počet návštevníkov na týchto stránkach. Ak nechce používateľ cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak zablokuje užívateľ všetky cookies, nebude môcť naplno využiť niektoré funkcie týchto stránok. Viac informácií o cookies nájdete tu.

 

XIII.

Orgán dozoru

 

1. Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete tu https://www.soi.sk/sk/SOI/Organizacna-struktura.soi

2. Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

XIV.

Alternatívne riešenie sporov

 

1. V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá.

2. Subjektmi, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt vedený v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky..

3. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže na svojom webovom sídle uverejniť poplatkovú povinnosť za návrh na začatie, poplatok však nesmie byť vyšší ako 5 eur.

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky:

http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

5. Odkazy na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu u jednotlivých kompetentných subjektov:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

http://www.urso.gov.sk/?q=node/394

https://www.teleoff.gov.sk/riesenie-sporov/

http://www.sospotrebitelov.sk/adr-odr/alternativne-riesenie-sporov/attachment/navrh-na-zacatie-ars/

https://institutars.sk/chcem-podat-navrh/

http://ombudspot.sk/ars/navrh-zacatie-alternativneho-riesenia-sporu

https://www.slaspo.sk/poistovaci-ombudsman

  

XV.

Záverečné ustanovenia

 

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.nabytok-bogart.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20.10.2023.
Predchádzajúcu verziu najdete na odkaze: https://www.nabytok-bogart.sk/obchodne-podmienky-s-260.html
 
 
 
 

Všeobecné podmienky pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom


 
 
 

1. Úvodné ustanovenia

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na internetový obchod, ktorý je prevádzkovaný na internetovej stránke www.nabytok-bogart.sk prostredníctvom webového rozhrania obchodu (ďalej len "webové rozhranie obchodu"). Prevádzkovateľom je Monika Karolina Grata, so sídlom Hlubčická 147/8, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem, IČO 04295501, na základe živnostenského oprávnenia vydaného Magistrátom mesta Ostravy (ďalej len "predávajúci").

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 17. júna 2023 a predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP podľa vlastného uváženia. Zmeny týchto VOP budú zverejnené na internetovej stránke: www.nabytek-bogart.cz. Akékoľvek zmeny a doplnky týchto VOP sa nebudú vzťahovať na objednávky tovaru zadané pred dátumom účinnosti týchto zmien alebo doplnkov.

Tieto VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý uzatvoril s Predávajúcim kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti a nie je považovaný za spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov (ďalej len "Kupujúci").

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Na vzťahy medzi podnikateľmi sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré chránia spotrebiteľa, ani zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Žiadna zo zmluvných strán sa v tomto prípade nepovažuje za slabšiu stranu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím kúpnej zmluvy oboznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom v čase odoslania objednávky. Prípadné ďalšie požiadavky kupujúceho uvedené v poznámke k objednávke nie sú pre predávajúceho záväzné a majú len informatívny charakter.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia slovenským právom.


2. Objednávanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 

Všetky prezentácie tovaru na webovom rozhraní www.nabytok-bogart.sk sú informatívne. Jednotlivé prevedenia vyobrazeného tovaru sa môžu mierne líšiť od skutočnosti. Kupujúci berie na vedomie, že ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije a prezentácia tovaru nepredstavuje ponuku v zmysle tohto ustanovenia.

Objednávka tovaru sa uskutoční vložením vybraného tovaru do nákupného košíka a vyplnením objednávkového formulára na webovom rozhraní Predávajúceho. Tovar si môže objednať aj Kupujúci:

(a) na e-mailovú adresu: [email protected], alebo

b) telefonicky na čísle+421 233 418 621

Objednávkový formulár obsahuje najmä nasledovné informácie:

identifikáciu predávajúceho vrátane kontaktných údajov;

názov kupujúceho vrátane kontaktných údajov;

identifikáciu tovaru a opis jeho hlavných vlastností;

cenu tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a akýchkoľvek iných poplatkov alebo daní;

spôsob platby;

spôsob dodania objednaného tovaru.

Pred odoslaním objednávky môže Kupujúci skontrolovať všetky zadané údaje a v prípade potreby ich zmeniť. Kupujúci je povinný pri objednávke uviesť správne a pravdivé osobné údaje. Kupujúci uskutoční objednávku kliknutím na tlačidlo "Objednávka so záväzkom k platbe" pri odoslaní objednávky. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedochádza odoslaním objednávky, kúpna zmluva vzniká až potvrdením objednávky Kupujúceho Predávajúcim. Náležitosti kúpnej zmluvy sa dojednávajú podľa náležitostí uvedených v Občianskom zákonníku v súlade s ustanovením § 1726.

Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť počet kusov určitého tovaru, ktorý môže Kupujúci pri nákupe tovaru na webovom rozhraní obchodu zakúpiť. Toto obmedzenie bude uvedené pri ponuke predmetného tovaru.

Predávajúci ďalej vylučuje prijatie ponuky so zmenou alebo odchýlkou v súlade s § 1740 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Po dokončení objednávky bude kupujúcemu bezodkladne zaslaný e-mail s potvrdením tejto objednávky. Prílohou tohto potvrdenia bude aktuálne znenie VOP.

Ak čalúnený nábytok nie je na sklade, bude vyrobený podľa požiadavky Kupujúceho v prevedení, ktoré si Kupujúci zvolil ako zákazka na mieru. Kupujúci berie na vedomie, že práva a povinnosti vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť ustanoveniami zmluvy o dielo. V závislosti od povahy objednávky je predávajúci oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky a o zaslanie primeranej zálohy na začatie realizácie objednávky. V takom prípade kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo v prospech kupujúceho v súlade s § 1837 písm. d), pričom záloha poskytnutá v takom prípade je nevratná.

Ak je predávajúci schopný poskytnúť len čiastočné plnenie objednávky kupujúceho, bezodkladne to oznámi kupujúcemu a oznámi mu najbližší možný termín plnenia zvyšnej časti objednávky alebo mu ponúkne náhradné plnenie. Ponuka náhradného plnenia predstavuje novú objednávku a uzavrie sa v súvislosti s touto časťou plnenia až po jej potvrdení Kupujúcim.

Uzavretá kúpna zmluva bude archivovaná predávajúcim len za účelom jej úspešného plnenia a plnenia prípadnej zodpovednosti za vady a nebude prístupná tretím osobám. Predávajúci sprístupní obsah kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená v slovenskomjazyku, kupujúcemu na jeho žiadosť.


3. Používateľský účet kupujúceho

 

 

Kúpna zmluva sa uzatvára priamo prostredníctvom webového rozhrania obchodu a môže byť uzatvorená bez registrácie kupujúceho. Po vyplnení elektronického registračného formulára je Kupujúci zaregistrovaný v informačnom systéme Predávajúceho. Registráciou sa Kupujúci dostane do svojho používateľského rozhrania, kde si objedná tovar. Prístup do jeho účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom.


4. Vlastníctvo tovaru

 

 

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožniť kupujúcemu nadobudnúť k nemu vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa Kupujúci stáva vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny a prevzatím tovaru. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar, ako aj doklady týkajúce sa tovaru a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou. Tovar je odovzdaný kupujúcemu v čase, keď ho dopravca odovzdá kupujúcemu.


5. Cena a platobné podmienky

 

 

Kupujúci môže zaplatiť kúpnu cenu:

v hotovosti pri dodaní na mieste určenom kupujúcim v objednávke,

bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho (ďalej len "účet predávajúceho")

V prípade platby na dobierku bude objednaný tovar zaslaný Predávajúcim na adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke, pričom Kupujúci zaplatí za tovar pri jeho prevzatí. Limit pre platbu v hotovosti je stanovený na 1300 €.

V prípade platby bankovým prevodom je Kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu na účet Predávajúceho podľa platobných údajov zaslaných e-mailom a podľa proforma faktúry, ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu na požiadanie na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim spolu s potvrdením objednávky, kúpna cena je splatná do 7 dní spolu s uvedením variabilného symbolu platby, lehota splatnosti plynie od vytvorenia objednávky Kupujúcim. Povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho, po pripísaní uvedenej sumy na účet Predávajúceho bude tovar Predávajúcim odoslaný na adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke. V prípade, že Kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu do 7 dní od vytvorenia objednávky, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné kombinovať.

Všetky ceny tovaru sú konečné a sú uvedené vrátane DPH a ďalších poplatkov, ktoré môže byť Kupujúci povinný za tovar zaplatiť. Všetok tovar je dodávaný s originálom daňového dokladu.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny v internetovom obchode vrátane zmien kúpnej ceny. Kúpna cena výpredajového tovaru, alebo tovaru ponúkaného v rámci letákových akcií je platná na počet výpredajových kusov, ktorý je vždy uvedený v ponuke, a to po určitú dobu alebo do vypredania zásob. Kúpna cena je platná v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade chyby v prezentácii alebo v prípade zmeny výmenného kurzu, alebo ak sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade preukázateľnej chyby (napr. bezdôvodné zníženie kúpnej ceny tovaru, kde je uvedená cena tovaru 0,- alebo chýba jedna nula, bude predávajúci bez zbytočného odkladu kontaktovať kupujúceho a objednávka bude realizovaná na základe prípadnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

Spolu s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.

Predávajúci je oprávnený požadovať zálohu za tovar objednaný podľa špecifických požiadaviek Kupujúceho (matrace, koberce, čalúnený nábytok na mieru a pod.).

Predávajúci je oprávnený, najmä ak nedôjde k následnému potvrdeniu objednávky zo strany Kupujúceho, požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Spôsob platby si Kupujúci zvolí v objednávkovom formulári.


6. Dodacie podmienky

 

 

Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru (prepravu tovaru) v Slovenskejrepublike na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke (miesto určenia). Kupujúci v objednávke uvedie kontaktné údaje potrebné pre úspešnú prepravu tovaru, t. j. meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu miesta dodania tovaru a e-mailovú adresu. Výška prepravného je uvedená v kúpnej zmluve a závisí od výšky kúpnej ceny uvedenej v kúpnej zmluve a od hmotnosti tovaru.Predávajúci dodá tovar v čo najkratšom možnom čase podľa dostupnosti, svojich prevádzkových a výrobných možností. Dodacie lehoty sa líšia podľa druhu tovaru a sú uvedené pri každom tovare osobitne. V prípade, že objednávka obsahuje viacero položiek s rôznymi dodacími lehotami, dodacou lehotou je vždy najdlhšia z týchto lehôt.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o skutočnosti, že tovar bol odoslaný, na e-mailovú adresu a telefónne číslo uvedené kupujúcim v objednávke. Ak Kupujúci tento termín potvrdí, tovar je odoslaný a ak Kupujúci následne tovar neprevezme, môžu byť Kupujúcemu účtované náklady spojené s prepravou a odoslaním tovaru ako neúspešné doručenie. Objednaný tovar je dodaný včas, ak je tovar pripravený na dodanie v mieste plnenia najneskôr v posledný deň dohodnutej alebo dodatočnej lehoty. Ak kupujúci odmietne termín dodania a následne odmietne náhradný termín dodania ponúknutý predávajúcim, môže mu byť účtovaný skladovací poplatok vo výške 5/deň počnúc prvým dňom po ponúknutom náhradnom termíne dodania alebo môže predávajúci požadovať zaplatenie zálohy vo výške 30 % z ceny objednávky vopred na bankový účet.

Ak si kupujúci želá predĺžiť dodaciu lehotu o viac ako 30 dní nad rámec predpokladanej maximálnej dodacej lehoty objednávky, bude k objednávke účtovaný skladovací poplatok vo výške 5 % z ceny objednávky za každý mesiac počnúc 31. dňom po uplynutí predpokladanej maximálnej dodacej lehoty objednávky, pričom v takom prípade je kupujúci povinný uhradiť celú cenu objednávky vopred.


Prepravu môže predávajúci zabezpečiť prostredníctvom svojho zmluvného partnera (ďalej len "dopravca"). O presnom termíne dodania bude kupujúci informovaný dopravcom na e-mailovú adresu a telefónne číslo uvedené kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru v tomto termíne. Dátum a čas dodania tovaru určí Predávajúci alebo Dopravca. Ak je to možné, je možné vyhovieť žiadosti Zákazníka o prispôsobenie termínu dodania, čo však Predávajúci ani Dopravca negarantujú, a preto termín dodania vždy závisí od kapacitných možností Predávajúceho a/alebo Dopravcu.


Kupujúci zodpovedá za to, že tovar môže byť doručený na miesto určenia nákladným vozidlom. Ak sa na miesto určenia nedá dostať nákladným vozidlom (a to v bezprostrednej blízkosti), tovar bude dodaný na najbližšie miesto, na ktoré sa dá dostať nákladným vozidlom . Predávajúci ponúka za príplatok ďalšiu formu doručenia, ktorou je "Pomoc pri výnose" a "Výnosnábytku", ktoré si musí kupujúci na želanie vopred objednať. Bez „Pomoci pri výnose"alebo „Výnosu nábytku" doručí tovar vodič prepravujúci objednávku na nákladnom vozidle na najbližšom mieste, kde môže nákladné vozidlo zastaviť. Prístup na horšie dostupné miesta posúdi vodič na mieste. V prípade služby „Pomoc s výnosom" odvezie tovar vodič spolu s kupujúcim alebo osobou, ktorú kupujúci určí. V prípade objednanej služby „Výnos nábytku"tovar odvezie vodič sám alebo vodič spolu so závozníkom. V prípade objednaných služieb "Pomoc pri výnose" a "Výnosnábytku" zodpovedá Kupujúci za logistickú pripravenosť cesty na miesto určenia, t. j. za zabezpečenie toho, aby tovar napr. prešiel dverami, dal sa preniesť po schodoch alebo iných spoločných priestoroch a aby bol v mieste určenia dostatok voľného priestoru na jeho uskladnenie. Ak sa pri doručovaní tovaru v priebehu služby "Pomoc pri výnose" alebo služby "Výnos nábytku" z tohto dôvodu vyskytne prekážka, ktorá bráni ďalšiemu doručovaniu, tovar sa doručí len pred prvu takútoprekážku a "Pomoc pri výnose" alebo "Výnosnábytku" sa považuje za vykonanú a tovar za doručený.Za výnimočných okolností alebo v prípade, že tovar nie je na sklade, môže byť dodacia lehota dlhšia a kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný bezodkladne po tom, ako sa o nej dozvie.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak predávajúci nie je schopný odoslať objednaný tovar kupujúcemu ani v dodatočnej 60-dňovej lehote. V prípade odstúpenia od zmluvy je Predávajúci povinný bezodkladne vrátiť zaplatenú sumu na účet oznámený Kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na tovar individuálne upravený na žiadosť Kupujúceho.

Kupujúci je povinný prevziať zaplatený a dodaný tovar od prepravcu. Ak si kupujúci želá opätovné doručenie tovaru, predávajúci môže požadovať úhradu 30 % z ceny objednávky vopred na bankový účet.

Pri preberaní tovaru je Kupujúci vždy povinný dôkladne skontrolovať neporušenosť obalu a počet dodaných kusov. Dopravca poskytne Kupujúcemu primeraný čas na kontrolu. V prepravnom doklade (ďalej len "dodací list") Kupujúci svojím podpisom potvrdí


7. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

 

 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy do 3 pracovných dní od objednania tovaru v prípade dobierky alebo do 3 pracovných dní od odoslania prvej platby bez udania dôvodu na infolinke +421 233 418 621 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy podpora@nabytok-bogart.sk, prípadne písomne na adresu prevádzkarne.


Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v ustanovení § 1837 Občianskeho zákonníka, najmä nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade:

dodanimtovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

dodanimtovaru, ktorý bol upravený podľa želania Kupujúceho alebo pre jeho osobu,

dodanimtovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo skaze,

dodanimtovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.

Ak je spolu s tovarom poskytnutý Kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a Kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť Predávajúcemu.


O odstúpení od zmluvy je Kupujúci povinný bezodkladne informovať Predávajúceho na telefónnom čísle +421 233 418 621 alebo e-mailom na adrese podpora@nabytok-bogart.sk


8. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

 

 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo ak dodávateľ nie je schopný dodať tovar predávajúcemu za pôvodne uvedenú cenu a tiež v prípade zjavnej chyby v kúpnej cene tovaru (t. j. cena zjavne odlišná od obvyklej ceny za tento druh/typ tovaru) alebo ak tovar nie je možné vyrobiť podľa individuálnych predstáv kupujúceho.

Za zrejmú chybu v kúpnej cene tovaru sa považuje napr. o jednu číslicu (rádovo) nižšia kúpna cena ako je obvyklá kúpna cena (t. j. keď pri zadávaní ceny "vypadne" jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50 % nižšia ako je obvyklá kúpna cena pre tento druh a typ tovaru, bez uvedenia, že tovar je vo výpredaji alebo v inej zľave); a iné zrejmé chyby v písaní, zrejmé chyby v popise tovaru, obrázku a pod.

Predávajúci je tiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ak sa údaje o kupujúcom podľa článku 2 týchto VOP ukážu ako nepravdivé alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti týchto údajov, najmä pochybnosti o úplnosti, presnosti alebo pravdivosti osobných údajov. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo pozastaviť spracovanie objednávky a dodanie tovaru Kupujúcemu až do objasnenia akýchkoľvek pochybností o pravdivosti alebo úplnosti informácií poskytnutých Kupujúcim podľa článku 2 týchto VOP.

Predávajúci je tiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s Kupujúcim v prípade, že v čase prípravy objednávky nemá na sklade tovar do hodnoty 40 s DPH za kus, ktorý nesúvisí so zvyškom objednávky. V takom prípade predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy len na predmetný tovar.

V prípade, že sa predávajúci rozhodne využiť svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v čo najkratšom čase na bankový účet, z ktorého bola objednávka uhradená alebo ktorý kupujúci písomne (e-mailom) oznámi predávajúcemu, ak sa nedohodnú inak.9. Záverečné ustanovenia


Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právomSlovenskej republiky. Vzťahy neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení.

Ak niektoré ustanovenie Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo podmienok musia mať písomnú formu.


Kúpnu zmluvu vrátane Obchodných podmienok archivuje Predávajúci v elektronickej podobe.

Materiály zverejnené v Internetovom obchode môžu byť chránené autorským právom. Produkty a služby uvedené na Internetovej stránke, informácie o nich a ich vyobrazeniu môžu byť chránené inými právami duševného vlastníctva dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, spoločností a firiem môžu byť registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Kontaktné údaje predávajúceho:


Monika Karolina Grata

Hlubčická 147/8, 794 01, Krnov

IČO:04295501

DIČ:CZ683715731

tel:+421233418621

e-mail:podpora@nabytok-bogart.sk


/obchodne-podmienky-s-1.html