Obchodné podmienky                                                                     Obchodné podmienky


        Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu spoločnosti NÁBYTOK-BOGART


I. Úvodné ustanovenie

Internetový obchod prevádzkuje fyzická osoba Monika Karolina Grata, so sídlom Švabinského 1700/4, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 04295501, (ďalej len „Predávajúci").


Kontaktná adresa na Predávajúceho:

Monika Karolina Grata
Švabinského 1700/4, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

 

IČO:04295501  
DIČ:SK3120115350

 

Číslo účtu Predávajúceho:

č.účtu: 2000836544
kód FIO banky: 2010
IBAN - CZ3820100000002000836544
SWIFT/BIC kód – FIOBCZPPXXX

Kontakt:

e-mail: podpora@nabytok-bogart.sk
tel .: +421 233 418 621

Pracovná doba na telefónnej linke +421 233 418 621 je v pracovných dňoch Po-Pia v čase 8:00 - 16:00 hod a v sobotu od 09:00 - 14:00 hod.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") bližšie stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, tj. osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "kupujúci" ). Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom ak nie je v kúpnej zmluve či inak medzi predávajúcim a kupujúcim stanovené, platia pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto všeobecné obchodné podmienky. Kúpna zmluva je uzatváraná prostredníctvom on - line obchodu prevádzkovaného predávajúcim. Internetový obchod predávajúceho je prevádzkovaný na internetovej adresewww.nabytok-bogart.sk prostredníctvom webového rozhrania.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom uzavretie kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa so všeobecnými obchodnými podmienkami pred uzatvorením kúpnej zmluvy zoznámil a s týmito VOP súhlasí. Kupujúci je osoba (fyzická (spotrebiteľ) alebo právnická), ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu za účelom dodania tovaru, ktorý si objednala na stránkach www.nabytok-bogart.sk. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako aj súvisiacimi predpismi.


II. Užívateľský účet kupujúceho

1. Zmluvu účastníci uzatvárajú diaľkovo, na základe registrácie a objednávky tovaru kupujúceho vykonanej na webovej stránke predávajúceho. Registráciou kupujúci vstupuje do svojho užívateľského rozhrania, kde objednáva tovar. Prístup k jeho účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.
2. V prípade, že to webové rozhranie umožňuje, je možné uzatvárať kúpnu zmluvu a objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania.
3. Kupujúci je povinný pri registrácii a objednávaní uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich prípadnej zmene.
4. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití týchto prostriedkov si hradí kupujúci sám.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Predávajúci ponúka tovar (nábytok) na stránkach svojho internetového obchodu, pričom tovar prezentuje jeho popisom vrátane možných modifikácií, rozmerov a materiálov a prípadne ilustračnými fotografiami, presnou cenou vrátane DPH (20%) a možnosťou výberu farebného prevedenia, pričom jednotlivé farebné prevedenie sa môže mierne líšiť od skutočnosti. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ u jednotlivého tovaru nie je uvedená iná lehota na dodanie.
Zmluva je uzatváraná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára umiestneného na webovom rozhraní predávajúceho. Objednávaný tovar vkladá kupujúci do elektronického košíka. Odoslaním objednávky prostredníctvom príslušnej bezplatnej aplikácie na stránkach www.nabytok-bogart.sk zo strany kupujúceho bude objednávka zaregistrovaná v systéme predávajúceho ako predbežná objednávka. Predbežná objednávka nie je pre predávajúceho záväzná, slúži iba k upresneniu požiadaviek kupujúceho a predstavuje tak ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Po obdržaní objednávky bude do dvoch pracovných dní s kupujúcim zo strany predávajúceho nadviazaný telefonický, SMS, prípadne e-mailový kontakt za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, ku ktorému dôjde potvrdením objednávky. Kúpnou zmluvou v zmysle týchto VOP sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Kupujúci si môže tovar objednať tiež:
a) na e-mailovej adrese: podpora@nabytok-bogart.sk
b) telefonicky na telefónnom čísle
+421 233 418 621.

V objednávke je kupujúci povinný uviesť svoju kontaktnú e-mailovú adresu. Do doby záväzného potvrdenia objednávky je kupujúci oprávnený vstupné údaje uvedené v objednávke kontrolovať a meniť. Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú na účely zmluvného vzťahu účastníkov kúpnej zmluvy považované za úplné, správne a záväzné.

Objednávkový formulár obsahuje najmä tieto informácie:
◦ označenie predávajúceho, vr. uvedenia kontaktných údajov
◦ označenie kupujúceho, vr. uvedenia kontaktných údajov
◦ označenie tovaru a opis jeho hlavných vlastností
◦ cena tovaru vr. dane z pridanej hodnoty a všetkých ďalších poplatkov, príp. daní
◦ spôsob platby
◦ spôsob dodania objednaného tovaru

Ako kupujúci objednávku odošle, je mu umožnené kontrolovať, meniť a opravovať údaje vložené do formulára.
Iba riadne vyplnená a predávajúcemu doručená objednávka je záväzným právnym konaním.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi bezvýhradne súhlasí.
Predávajúci kupujúcemu bezodkladne potvrdí doručenie objednávky.
V závislosti na charaktere objednávky je predávajúci oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky.
Objednávka je uložená u predávajúceho v elektronickej podobe. Predávajúci umožní spotrebiteľovi na jeho žiadosť prístup k obsahu zmluvy.
Objednávka sa uzatvára v slovenskom jazyku.
Ak je predávajúci schopný poskytnúť len čiastočné plnenie objednávky kupujúceho, bezodkladne o tom kupujúceho upovedomí a oznámi najbližší možný termín pre plnenie zvyšku objednávky, príp. kupujúcemu ponúkne náhradné riešenie. Ponuka náhradného riešenia je novou objednávkou a je ohľadom tejto časti plnenia uzatvorená až potvrdením zo strany kupujúceho. Kupujúci nie je povinný čiastočné plnenie svojej objednávky prijať, je však povinný o tom predávajúceho bezodkladne upovedomiť.

 

Vlastnícke právo k tovaru

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody. Škoda na veci, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, iba ak by predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.


Fotografie tovaru v internetovom obchode

Kupujúci vyhlasuje, že je zoznámený so skutočnosťou, že obrazové informácie k ponúkaným produktom sú iba ilustratívneho charakteru. Odtiene farieb, tvar a zloženie nábytku sa nemusia plne zhodovať s obrázkami v internetovom obchode.

Právo predávajúceho zrušiť objednávku

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky, a to v prípade ak nie je možné objednávku záväzne potvrdiť (chybné kontaktné informácie, nedostupný, nereaguje na e-maily,...). Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).
Kupujúci ma nárok stornovať objednávku, a to do 24 hodín od jej odoslania. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný uviesť svoje meno, kontakt, popis objednaného tovaru a zaslať tieto informácie prostredníctvom e-mailu na podpora@nabytok-bogart.sk. Za takéto zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky za zrušenie objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo na účet do 14 dní.IV. Cena a platobné podmienky

Všetky ceny uvedené na internetovej stránke www.nabytok-bogart.sk sú vrátane DPH, bez nákladov na dopravu na dodanie tovaru. Predávajúci je povinný objednaný tovar dodať kupujúcemu v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou, a to za dohodnutú cenu a kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu uhradiť. Ceny uvedené na internetových stránkach sú platné v okamihu objednania, predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade prezentačnej chyby, alebo v prípade zmeny peňažného kurzu, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. Cena ponúkaného tovaru uvedená v internetovom obchode predávajúceho nezahŕňa náklady na dopravu tovaru, ani náklady na montáž tovaru, alebo jeho výnos do bytu. K cene tovaru je predávajúci oprávnený pripočítať dopravné.

Kúpna cena sa má za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho, alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho či u vodiča našej prepravnej spoločnosti. Predávajúci má právo o vyžiadanie zálohy v prípade objednávok za vysoké sumy, objednávok na mieru (čalúnený nábytok, výber poťahovej látky, morenie dreva, matrace na mieru, tvrdý nábytok a jeho rôzne far. prevedenia a pod.). Vlastnícke právo k tovaru dodávaného na základe kúpnej zmluvy prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Kupujúci má možnosť uhradiť objednaný tovar dobierkou, prevodom na účet(č.u. 2000836544, kód banky 2010, FIO banka), v hotovosti. V prípade platby dobierkou bude objednaný tovar zaslaný predávajúcim na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom kupujúci platí za tovar pri jeho prevzatí. Súčasťou zásielky bude taktiež príslušný daňový doklad.

V prípade platby prevodom na účet je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu na účet predávajúceho podľa zálohovej faktúry, ktorá bude zaslaná predávajúcim kupujúcemu na ním uvedenú emailovú adresu spolu s potvrdením objednávky. Po pripísaní čiastky na účet predávajúceho bude tovar predávajúcim expedovaný na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

V prípade platby v hotovosti prebieha platba pri osobnom odbere objednaného tovaru kupujúcim, alebo ním poverenou osobou.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

V. Dodacie podmienky

Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu na ním uvedenú adresu (bez vynášky do bývania). V prípade dodania tovaru na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, zaväzuje sa kupujúci zaplatiť dopravné, pokiaľ nebude v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Výška dopravného je uvedená v kúpnej zmluve a je závislá od výšky kúpnej ceny stanovenej v kúpnej zmluve a na hmotnosti tovaru. Predávajúci tovar dodáva podľa dostupnosti, svojich prevádzkových a výrobných možností v čo najkratšom termíne.

Dodacie lehoty tovaru sa líšia podľa druhu tovaru a sú uvedené pri každom tovare osobitne. Dodacie lehoty platia za podmienky obdržania všetkých podkladov stanovených v kúpnej zmluve. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nie je schopný ani v dodatočnej 30-dňovej lehote odoslať objednaný tovar kupujúcemu, pokiaľ sa obe strany nedohodli na inom termíne. V prípade odstúpenia od zmluvy je povinný predávajúci vrátiť bezodkladne zaplatenú čiastku na účet oznámený kupujúcim, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o skutočnosti, že tovar bol vyexpedovaný, a to na emailovú adresu či telefón uvedený kupujúcim v objednávke. Objednaný tovar je dodaný včas, ak je tovar pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej, alebo dodatočnej lehoty. Ak si kupujúci neprevezme objednaný tovar z dôvodu na jeho strane, znáša kupujúci náklady na dopravu, alebo na opakované dodanie v plnej výške. Ak kupujúci neodoberie tovar do 21 dní od momentu, kedy mu bolo oznámená možnosť jeho odberu. Ak kupujúci neprevezme tovar ani v náhradnom termíne, ku ktorému bol vyzvaný, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. O tejto skutočnosti kupujúceho upovedomí.

Osobný odber nie je možný. Daňový doklad (faktúra) a záručný list sú dodávané spolu s tovarom.

Dodanie tovaru sa uskutoční tak, že predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste dodania. Predávajúci nezodpovedá za nakládku tovaru na dopravný prostriedok zabezpečený kupujúcim. Kupujúci znáša všetky náklady a riziká spojené s ďalšou prepravou tovaru. Kupujúci preberá nebezpečenstvo na tovare v okamihu, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a podpísať dodací list, na ktorom potvrdí, že zásielku prevzal neporušenú, prípadne uvedie zistené závady. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku prevziať. Na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nebude braný ohľad.

Dodávaný tovar sa môže dodávať pod iným názvom, než je uvedené v internetovom obchode (napr. z dôvodu zmeny či odlišnosti názvu u výrobcu či veľkoobchodného dodávateľa) s tým, že kvalita, popis, vlastnosti i vzhľad tovaru korešponduje s ponukou uvedenou v internetovom obchode, iba sa líši názov tovaru.

O termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať 1-2 dni vopred na jeho telefón SMS správou/telefonicky a správou na jeho e-mailovú adresu.

Tovar doručujeme v pracovných dňoch a v soboty od 7.00 do 23.00 hod. Doprava zadarmo pri objednávkach nad 720 € s DPH platí len pre objednávky so štandardným doručením. Viac nájdete tu: Doručovacie podmienky.

 1. Opakované doručovanie

  V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane (3-krát a viac), alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 2. Názov tovaru

  Dodávaný tovar sa môže dodávať pod iným názvom, než je uvedené v internetovom obchode (napr. z dôvodu zmeny názvu u výrobcu) s tým, že kvalita, popis, vlastnosti i vzhľad tovaru korešponduje s ponukou uvedenou v internetovom obchode, iba sa líši názov tovaru.

 3. Kontrola stavu zásielky pri prevzatí tovaru s dopravcom

  Ihneď pri dodaní tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu, najmä počet balíkov a poškodenie škatule. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou s tým, že zásielka je napr. neúplná, alebo poškodená. Ak prevezme takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu, je nevyhnutné poškodenie popísať v dodacom liste a najneskôr do 14 pracovných dní oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu podpora@nabytok-bogart.sk, alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 233 418 621. Pokiaľ tak kupujúci neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia reklamácia nebude uznaná.VI. Záručná doba

U kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou a nakupuje výrobky je záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. U kupujúceho, ktorý nakupuje výrobky a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky (právnická osoba), je záručná doba 6 mesiacov a začína tiež plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

VII.Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, reklamácie)

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou, alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. O takejto situácii nás prosím okamžite informujte emailom na podpora@nabytok-bogart.sk, alebo na telefónnom čísle +421233418621.

Nezabudnite si tiež skontrolovať počet balení a tento počet zapíšte do prepravného listu, ktorý podpisujete pri preberaní zásielky. Toto je nevyhnutné pre prípad, ak by nebola dodaná niektorá súčasť celku.

 

7.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
7.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
7.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
7.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
7.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
7.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 7.1. až 7.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 7.4. až 7.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
7.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
7.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 7 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
7.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
7.10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
7.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 7.1. až 7.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len "Oznámenie o uplatnení reklamácie") vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý Vám pošleme na vyžiadanie na Vami uvedenú emailovú adresu. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len "určená osoba"). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.
7.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 • a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 • b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe, alebo doručenie fotodokumentácie, ak predávajúci potvrdí, že takáto fotodokumentácia je na začatie reklamačného konania dostačujúca

7.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 7.12 písm. a) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.
7.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
7.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
7.16. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.
7.17. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
7.18. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 • a) ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúceho v súlade s bodom 7.8 týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať, len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.
 • b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 • c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 • d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 • e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 • g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

7.19. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • a) odovzdaním opraveného tovaru,
 • b) výmenou tovaru,
 • c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.20. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.
7.21. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
7.22. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 7.14. týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
7.23. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 7.1. týchto obchodných a reklamačných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
7.24. Ustanovenia čl. 7 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
7.25. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.


VIII. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
8.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku") v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
8.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
8.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
8.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
8.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý Vám pošleme na vyžiadanie. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
8.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
8.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
8.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu prevádzkovateľa (

CzechLogistic - Nábytok-Bogart.sk

ul. Budovateľská 1234 (123kurier DEPO)

038 53 Turany

), alebo na iné odberné miesto (po určení predávajúceho), alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
8.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
8.11. Dôrazne odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
8.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
8.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
8.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
8.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený, alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

 

 • a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
 • b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
8.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (výber konkrétnej poťahovej látky a pod.), tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov.
8.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

IX. Cookies


"Cookies" sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na hard disk počítača užívateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré užívateľovi uľahčia jej ďalšie používanie. Ako väčšina internetových stránok, aj stránky www.nabytok-bogart.sk používajú cookies. Na základe anonymných dátových objektov prevádzkovateľ napríklad sleduje celkový počet návštevníkov na týchto stránkach. Ak nechce používateľ cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak zablokuje užívateľ všetky cookies, nebude môcť naplno využiť niektoré funkcie týchto stránok.


X. Ochrana osobných údajov

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
10.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Sledovanie objednávky".
10.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ") predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
10.5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
10.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
10.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
10.8. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
10.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 • a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
 • b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 • c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
 • d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
 • e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

10.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
10.11. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

 • a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 • b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

  - i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  - ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

 • c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

  - i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  - ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  - iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  - iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  - v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

 • f) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • g) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • h) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

10.12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
 • a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

10.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
10.14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.17. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
10.15. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
10.16. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
10.17. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
10.18. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
10.19. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám:
- Heureka Shopping s.r.o, IČO: 02387727
10.20. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať."

10.21. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže nahrávať volania na čísla liniek telefonického centra služieb zákazníkom a iné volania iniciované medzi kupujúcim a predávajúcim, vyhotovovať a ukladať zvukové záznamy z týchto volaní a použiť takto získané záznamy na účely vyhodnocovania požiadaviek kupujúceho, rozsahu a kvality služieb poskytovaných kupujúcim, ako aj posudzovania a vybavovania sťažností a podnetov kupujúcich. Ak kupujúci nesúhlasí s vyhotovením zvukového záznamu, môže sa obrátiť na predávajúceho so svojou požiadavkou iným spôsobom, napríklad emailom alebo chatom.


XI. Prípadné riešenie sporov


V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky

 

XII. Záverečné ustanovenia

 

 

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak sa niektoré ustanovenie kúpnej zmluvy alebo VOP stane neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté ostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Predávajúci v takom prípade nahradí dotknuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré bude v čo najväčšej miere zodpovedať účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia. Ak dôjde k rozporu medzi týmito VOP a ustanoveniami kúpnej zmluvy, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy. Právne vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami vznikajúce z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené, pokiaľ možno, najskôr zmierne. Pokiaľ nebude počas primeranej lehoty dosiahnuté zmierne riešenie, budú spory vyriešené pred príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky. Predávajúci je oprávnený jednostranne a bez súhlasu kupujúceho zmeniť VOP. Tieto VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Zmenené VOP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené v čase platnosti predchádzajúcich VOP.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona 122/2013 Z.z., aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať emailom s predmetom alebo textom vo forme "STOP" na emailovú adresu podpora@nabytok-bogart.sk.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.nabytok-bogart.sk.

 

Väčšina tovaru je zákazníkovi dodávaná v rozloženom stave (demonte) a je určená pre samostatnú montáž podľa priloženého návodu a nevyžaduje vysoko odbornú remeselnú skúsenosť, pokiaľ nie je pri produkte uvedené inak. Súčasťou balenia je montážny návod.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá pre zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu www.nabytok-bogart.sk (ďalej len „Obchod”).
2. Majiteľkou obchodu a súčasne Administrátorom osobných údajov je firma Monika Karolina Grata so sídlom nám. Sv. Michala 503/17, Vrbno pod Pradědem 793 26, vedúca podnikateľskú činnosť, zapísaná v obchodnom registri s číslom DIČ: CZ683715731, IČO: 04295501, ďalej len Nábytek-Bogart.cz.
3. Nábytek-Bogart.cz venuje osobitnú pozornosť rešpektovaniu súkromia svojich Zákazníkov.
4. Osobné údaje v Internetovom obchode spracováva spoločnosť Nábytek-Bogart.cz v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR” alebo „Nariadenie GDPR”.

§ 1
Aké údaje zhromažďujeme?
1. Nábytek-Bogart.cz zhromažďuje informácie o fyzických osobách vykonávajúcich podnikateľskú, alebo odbornú činnosť vo vlastnom mene (ďalej len "Podnikatelia"), ako aj údaje o fyzických osobách vykonávajúcich právne úkony, ktoré sa priamo netýkajú ich činností, ďalej nazývaní ako Zákazníci.
2. Osobné údaje Zákazníkov sa zhromažďujú v prípade registrácie Zákazníka v Obchode vytvorením Zákazníckeho účtu a v prípade, že Zákazníci uskutočnia jednorazový nákup bez toho, aby si museli v Obchode zriadiť Účet.
3. V prípade registrácie Zákazníckeho účtu v Obchode, nám Zákazník poskytuje nasledujúce údaje:
a) meno a priezvisko;
b) e-mailová adresa;
c) adresa (ulica, číslo domu/bytu, PSČ a mesto);
d) telefónne číslo;
e) v prípade Podnikateľov sú vyššie uvedené údaje rozšírené o názov firmy a DIČ.
4. Vyššie uvedené údaje môžu byť zmenené Zákazníkom po jeho prihlásení na Zákaznícky účet .
5. V prípade jednorázovej objednávky v Internetovom obchode je rozsah poskytovaných údajov rovnaký. Zákazníci poskytujú nasledujúce údaje:
a) meno a priezvisko;
b) e-mailová adresa;
c) adresa (ulica, číslo domu/bytu, PSČ a mesto);
d) telefónne číslo;
e) v prípade Podnikateľov sú vyššie uvedené údaje rozšírené o názov firmy a DIČ.
6. V prípade osobného kontaktu Zákazníka s obchodom (e-mail, telefón, chat atď.), sú poskytované nasledujúce informácie:
a) e-mailová adresa;
b) meno a priezvisko;
c) adresa (ulica, číslo domu/bytu, PSČ a mesto);
d) telefónne číslo.
7. V prípade Podnikateľov sú vyššie uvedené údaje rozšírené o názov firmy a DIČ.
8. Pri používaní webových stránok Obchodu sú automaticky poskytované ďalšie informácie (IP adresa priradená Vášmu počítaču, alebo externá IP adresa poskytovateľa Internetu, názov domény, typ prehliadača, čas prístupu, typ operačného systému).
9. Od Zákazníkov môžu byť tiež zhromažďované údaje o ich reláciách, vrátane informácií o odkazoch a linkoch, na ktoré sa rozhodli kliknúť, alebo o iných činnostiach, ktoré boli vykonané v našom Internetovom obchode.
10. Nábytek-Bogart.cz Vás ubezpečuje, že zhromažďované údaje sú:
a) spracované v súlade so zákonom;
b) zhromažďované na určené, legitímne účely a nepodliehajúce ďalšiemu spracovaniu, ktoré je nezhodné s týmito účelmi;
c) meritoricky správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú;
d) uchovávané vo forme umožňujúcej identifikáciu osôb, na ktoré sa vzťahujú, nie dlhšie ako je potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania a
e) spracované spôsobom zabezpečujúcim primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany proti neoprávnenému, alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate, zničeniu, alebo poškodeniu prostredníctvom vhodných technických, alebo organizačných opatrení.

§ 2
Ako používame zhromaždené údaje?
1. V prípade registrácie Účtu v Obchode sa Zákaznícke údaje používajú na: vytvorenie individuálneho Zákazníckeho účtu a správu tohto účtu, a na zabezpečenie možnosti nakupovania v Obchode, vrátane realizácie objednávok a ich doručenia. Ak si Zákazník vytvorí v našom obchode objednávku, osobné údaje môžu poskytnúť iba dodávateľom, s ktorým spolupracuje Nábytek-Bogart.cz.
2. V prípade, že si Zákazník vyberie platbu za objednaný tovar prostredníctvom bankového prevodu, jeho osobné údaje budú poskytnuté v rozsahu nevyhnutnom na plnenie Zmluvy o predaji spoločnosti Fio banka, a.s.,Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21, Praha 1.
3. Údaje z relácií môžu byť použitý na poskytovanie lepších služieb Zákazníkom, analýzu štatistických údajov a prispôsobenie Internetového obchodu preferenciám Zákazníkov, ako aj pre potreby administrácie Internetového obchodu.

§ 3
Mechanizmus cookies, adresa IP
1. Internetový obchod používa malé súbory nazývané cookies. Sú uložené spoločnosťou Nábytek-Bogart.cz na počítači návštevníka Internetového obchodu za predpokladu, že to webový prehliadač umožňuje. Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, "čas vypršania platnosti" a individuálne, náhodne vybrané číslo identifikujúce tento súbor. Informácie zhromaždené pomocou takýchto súborov pomáhajú upravovať produkty ponúkané spoločnosťou Nábytek-Bogart.cz podľa individuálnych preferencií a skutočných potrieb návštevníkov Internetového obchodu. Ponúkajú tiež  možnosť zostavenia všeobecných štatistík o návštevách prezentovaných produktov v Internetovom obchode.
2. Nábytek-Bogart.cz využíva dva typy cookies:
a) Krátkodobé cookies: po ukončení relácie prehliadača, alebo po vypnutí počítača sa uložené informácie odstránia z pamäte zariadenia. Mechanizmus cookies z relácií neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov, alebo dôverných informácií z počítača Zákazníka.
b) Stále cookies: sú uchovávané v pamäti koncového zariadenia Zákazníka a zostávajú tam až do momentu, kým nie sú vymazané. Mechanizmus stálych súborov cookies, ktoré odosiela Obchod, umožňujú uchovávať údaje, ktoré umožňujú správne fungovanie Obchodu a jeho funkcií.
3. Nábytek-Bogart.cz používa vlastné súbory cookies za účelom:
a) overenie Zákazníka v Internetovom obchode a zabezpečenia relácie Zákazníka v Internetovom obchode (po prihlásení), vďaka ktorému Zákazník nemusí zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Internetového obchodu;
b) analýzy a výskumu, ako aj auditu návštevnosti, najmä na vytvárenie anonymných štatistík, ktoré pomôžu pochopiť, akým spôsobom Zákazníci využívajú Stránky Internetového obchodu, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah.
4. Nábytek-Bogart.cz využíva externé cookies za účelom:
a) propagácie Internetového obchodu pomocou sociálnej siete facebook.com (administrátor externých cookies: Facebook Inc so sídlom v USA, alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku);
b) prezentácie názorov na Internetových stránkach Obchodu, ktoré sú stiahnuté z externej webovej stránky heureka.sk (administrátor externých súborov cookies:Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, Česká Republika).
5. Mechanizmus cookies je bezpečný pre zariadenia Zákazníkov Internetového obchodu. Týmto spôsobom sa do koncových zariadení nedostanú žiadne vírusy, alebo iný nežiaduci, alebo škodlivý softvér. Vo svojich prehliadačoch však Zákazníci majú možnosť obmedziť, alebo zablokovať prístup súborov cookies do zariadení. Ak použijete túto možnosť, budete môcť využívať možnosti Internetového obchodu okrem funkcií, ktoré si svojou povahou vyžadujú súbory cookies.
6. Nižšie uvádzame, ako/kde môžete zmeniť nastavenia obľúbených webových prehliadačov v oblasti používania cookies:
a.a) prehliadač Internet Explorer;
a.b) prehliadač Mozilla Firefox;
a.c) prehliadač Chrome;
a.d) prehliadač Safari;
a.e) prehliadač Opera.
7. Nábytek-Bogart.cz môže zhromažďovať Vašu IP adresu. IP adresa je číslo pridelené počítaču návštevníka Obchodu poskytovateľom intrenetových služieb. Číslo IP umožňuje prístup na Internet. Vo väčšine prípadov sa dynamicky priraďuje k počítaču, tzn. že sa mení vždy, keď sa pripájate k Internetu, a preto sa bežne považuje za neosobnú identifikačnú informáciu. IP adresu používa Nábytek-Bogart.cz pri diagnostike technických problémov so serverom, vytváraním štatistických analýz (napr. na určenie, z ktorých regiónoch zaznamenávame najviac návštev), ako informácia užitočné pri administrácii a vylepšovaní Obchodu, ako aj z bezpečnostných dôvodov a možnej identifikácie informácií obťažujúcich server, nechcených automatizovaných programov na prezeranie obsahu Obchodu.
8. Obchod obsahuje linki a odkazy na iné webové stránky. Nábytek-Bogart.cz nezodpovedá za zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa na ne vzťahujú. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste sa po prechode z Obchodu na iné stránky oboznámili s pravidlami ochrany osobných údajov.

§ 4
Prístup k údajom
1. K osobným údajom zhromažďovaných Obchodom majú prístup iba oprávnení zamestnanci Nábytek-Bogart.cz.
2. Vaše údaje môžu byť sprístupnené aj subjektom oprávneným prijímať ich podľa platných právnych predpisov, najmä príslušným súdnym orgánom a subjektom uvedeným v bode: „Ako používame zhromaždené údaje?”
3. Nábytek-Bogart.cz poskytuje Zákazníkom, ktorí majú vytvorený Zákaznícky účet nepretržitý prístup k ich údajom a možnosť ich kedykoľvek zmeniť. Ak chcete vykonať požadované úpravy, musíte sa prihlásiť na svoj Zákaznícky účet v Obchode. Zákazník má možnosť odstrániť svoje osobné údaje z databázy v prípade ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou. Nábytek-Bogart.cz môže odmietnuť vymazanie údaje Zákazníka, ak porušil Obchodné podmienky obchodu a uchovávanie údajov je potrebné na objasnenie týchto okolností a určenie zodpovednosti, najmä na vymáhanie nárokov od daného zákazníka spoločnosťou Nábytek-Bogart.cz.
4. Ak sa prihlásite na odber newsletteru, môžete vymazať svoju e-mailovú adresu z mailingové zoznamu po zvolení príslušnej funkcie po prihlásení sa na Zákaznícky účet v Obchode.

§5
Práva dotknutej osoby
1. Právo na prístup, opravu, obmedzenie, odstránenie, alebo prenos - dotknutá osoba má právo požiadať Administrátora o prístup k svojim osobných údajom, opraviť ich, odstrániť („právo byť zabudnutým”), alebo obmedziť spracovanie a má právo vzniesť námietky na ich spracovanie a má tiež právo na prenos svoji údajov.
2. Právo na odvolanie súhlasu v akejkoľvek chvíli - osoba, ktorej údaje spracováva Administrátor na základe vyjdreného súhlasu, má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez ovplyvnenia zákonného spracovania, ku ktorému už došlo na základe udeleného súhlasu pred jeho odvolaním.
3. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – osoba, ktorej údaje spracováva Administrátor, má právo podať sťažnosť Predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov spôsobom uvedeným v ustanoveniach Nariadenia GDPR a slovenského práva, najmä v zákone o ochrane osobných údajov.
4. Právo na námietky - dotknutá osoba má právo kedykoľvek vzniesť námietku - z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou - so spracovaním svojich osobných údajov, vrátane profilovania.
5. Právo vzniesť námietky voči priamemu marketingu - ak sú osobné údaje spracované na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov na takéto marketingové účely, vrátane profilovania.
6. Aby ste mohli uplatniť práva uvedené v tejto politike súkromia, tak môžete kontaktovať Administrátora zaslaním príslušnej správy písomne, alebo e-mailom na adresu Administrátora uvedenú na začiatku politiki s[kromia, alebo prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na stránkach Internetového obchodu.

§ 6
Zabezpečenie
1. Nábytek-Bogart.cz spoužíva bezpečnostné systémy, ktoré zabezpečujú ochranu údajov pred stratou, zneužitím a úpravou. Nábytek-Bogart.cz sa zaväzuje chrániť všetky Vaše údaje v súlade s normami bezpečnosti a dôvernosti.
2. V prípade, že Zákazník, ktorý má v obchode vytvorený Zákaznícky účet a stratil ľubovoľným spôsobom prístupové heslo, tak Obchod samozrejme umožňuje vygenerovať nové heslo pre Zákaznícky účet v Obchode. Obchod však nevyužíva možnosť pripomenutia hesla. Heslo Zákazníka je uchovávané v databáze šifrovanou formou a spôsobom, ktorý zabráni jeho prečítaniu. Ak chcete vygenerovať nové heslo, tak zadajte e-mailovú adresu vo formulári dostupnom pod odkazom „Pripomenúť heslo”, ktorý je uvedený v prihlasovacom formulári. Nové heslo bude automaticky odoslané iba na e-mailovú adresu poskytnutú pri registrácii, alebo adresu uloženú pri poslednej zmene profilu.
3. Nábytek-Bogart.cz nikdy neposiela žiadnu korešpondenciu vo forme listov, vrátane elektronickej korešpondencie s prosbou o poskytnutie prihlasovacích údajov, najmä prístupového hesla k Zákazníckemu účtu. Takéto informácie nie sú poskytované prostredníctvom tradičnej korešpondencie, e-mailom, alebo telefonicky.

§ 7
Zmeny Politiky Súkromia
1. Nábytek-Bogart.cz si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v pravidlách ochrany osobných údajov. Ku dňu vykonania zmien aktualizujeme dátum poslednej korekcie, ktorý je uvedený nižšie.
2. JVšetky ďalšie otázky súvisiace s Politikou súkromia posielajte prosím na adresu: podpora@nabytok-bogart.sk.
3. Dátum poslednej zmeny: 24.05.2018.

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP.

 


 

 


"Vyborna komunikácia Možnosť prispôsobenia si dátumu dovozu"
Ověřený zákazník, 2021-09-23
"rýchle dodanie kvalitné prevedenie"
Ověřený zákazník, 2021-09-22
"Rýchle dodanie Milý prístup dopravcu"
Ověřený zákazník, 2021-09-22
/obchodne-podmienky-s-1.html