Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
ONLINE OBCHOD NÁBYTOK-BOGART.SK
 

1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá pre zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu www.nabytok-bogart.sk (ďalej len „obchod") slúži len pre informačné účely, tzn. nevytvára povinnosti pre zákazníkov internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov definujú pravidlá pre spracovanie osobných údajov správcom v internetovom obchode, vrátane dôvodov, účelov a rozsahu spracovania osobných údajov a práv subjektov údajov, ako aj informácie o používaniu cookies a analytických nástrojov v internetovom obchode. 

2. Vlastníkom Obchodu a zároveň Správcom osobných údajov je spoločnosť Monika Karolina Grata, so sídlom Hlubčická 147/8, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem, IČO: 04295501, DIČ: SK3120115350, na základe živnostenského oprávnenia vydaného Magistrátom mesta Ostrava, ďalej len Nábytok-Bogart.sk alebo správca. 

3. Nábytok-Bogart.sk jedná s maximálnou starostlivosťou a rešpektuje súkromie zákazníkov navštevujúcich online obchod. 

4. Osobní údaje v internetovom obchode sú spoločnosťou Nábytok-Bogart.sk spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o volnom pohybe týchto údajov a o zrušeniu smernice 95/46 / ES (obecný predpis o ochrane údajov) - Ďalej jen „GDPR" alebo „nariadenie GDPR" a zákon zo dňa 10. mája 2018 o osobných údajoch, o ochrane údajov (vestník zákonov z roku 2018, položka 1000). 

5. Používanie internetového obchodu, vrátane nákupov, je dobrovolné. Obdobné je poskytovanie osobných údajov zákazníkom využívajúcich obchod dobrovoľne, s výhradou: 
a) uzavieranie zmluvy so Správcom - v prípadoch a v rozsahu uvedenom na webových stránkach internetového obchodu a v predpisoch internetového obchodu a týchto zásad ochrany osobných údajov. Neposkytnutí osobných údajov potrebných k uzatvoreniu a plneniu kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí elektronických služieb so Správcom má za následok nemožnosť uzavrieť túto zmluvu. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvným požiadavkom a pokiaľ chce subjekt údajov uzavrieť danú zmluvu so Správcom, je povinný požadované údaje poskytnúť. 
b) zákonné povinnosti Správcu - tzn. poskytnutie osobných údajov je zákonný požiadavok vyplývajúci z obecne platných zákonných ustanovení ukladá Správcovi povinnosť spracovávať osobné údaje (napr. spracovávanie údajov za účelom vedenia daňovej nebo účtovnej knihy) a neposkytnutím týchto údajov neumožní Správcovi tieto povinnosti splniť. 

6. Nábytok-Bogart.sk je oprávnený spracovávať osobné údaje v prípadoch, kedy je splnená aspoň jedna z následujúcich podmienok: 
a) subjekt údajov súhlasil so spracovaním svojich osobných údajov pre jeden alebo viac konkrétnych účelov
b) spracovanie je potrebné pre plnenie zmluvy, ktorej je subjekt údajov zmluvnou stranou, alebo na vykonanie krokov na žiadosť subjektu údajov pred uzavretím zmluvy
c) spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti správcu
d)  spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných správcom alebo treťou stranou, okrem prípadov, keď sú tieto záujmy nadradené záujmom alebo základným právam a slobodám dotknutej osoby, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä keď je dotknutou osobou dieťa.
 

§ 1. 

Ako zhromažďujeme údaje? 

1. Nábytok-Bogart.sk zhromažďuje informácie o fyzických osobách, ktoré vlastným menom vykonávajú obchodnú alebo profesnú činnosť (ďalej len podnikatelia), ako aj údaje o fyzických osobách vykonávajúcich právne transakcie, ktoré priamo nesúvisia s ich činnosťou, ďalej spoločne len ako zákazníci.

2. Osobné údaje zákazníkov sú zhromažďované v prípade registrácie zákazníka v obchode zriadením zákazníckeho účtu, aj v prípade, že zákazníci vykonajú jednorazový nákup bez nutnosti vytvorenia účtu v obchode, ako aj v prípade, že sa zákazník prihlási na odber Newslettera.

3. V prípade registrácie zákazníckeho účtu v obchode zákazník poskytne následujúce údaje: 
a) meno a priezvisko 
b) e-mailová adresa
c) adresa (ulica, číslo domu / bytu, PSČ a mesto); 
d) telefonné číslo; 
e) v prípade podnikateľov je vyššie uvedený rozsah údajov naviac rozšírený o spoločnosť podnikateľa a DIČ / IČO / IČ DPH. 

4. Vyššie uvedené údaje môže zákazník zmeniť sám po prihlásení do zákazníckeho účtu. 

5. V prípade jednorazovej objednávky v internetovom obchode je rozsah údajov potrebných k zadaniu zákazníkmi rovnaký. Zákazníci poskytujú nasledujúce údaje:
a) e-mailová adresa 
b) meno a priezvisko 
c) adresa (ulica, číslo domu / bytu, PSČ a mesto); 
d) telefonné číslo; 
e) v prípade podnikateľov je vyššie uvedený rozsah údajov naviac rozšírený o spoločnosť podnikateľa a DIČ / IČO / IČ DPH. 

6. V prípade osobného kontaktu Zákazníka s obchodom (e-mail, telefón, Chat atď.) je vyžadované poskytnutie nasledujúcich informácií:
a) e-mailová adresa
b) meno a priezvisko 
c) adresa (ulica, číslo domu / bytu, PSČ a mesto); 
d) telefonné číslo. 

7. Pri prihláseniu k odberu Newslettera sú vyžadované poskytnutie následujúcich informácii: 
a) e-mailová adresa
b) meno a priezvisko 

8. v prípade podnikateľov je vyššie uvedený rozsah údajov naviac rozšírený o spoločnosť podnikateľa a DIČ / IČO / IČ DPH. 

9. Pri používaní webových stránok Obchodu sa automaticky stiahnu ďalšie informácie (IP adresa priradená vášmu počítaču alebo externá IP adresa poskytovateľa internetu, názov domény, typ prehliadača, doba prístupu, typ operačného systému).

10. Od zákazníkov je možné tiež zhromažďovať lokalizačné údaje, vrátane informácií o odkazoch a referenciách, na ktoré sa rozhodnú kliknúť, alebo o iných aktivitách vykonávaných v našom internetovom obchode.

11. Nábytok-Bogart.sk zaručuje, že údaje, ktoré zhromažďuje, sú: 
a) spracovávané v súlade so zákonom
b) zhromažďované pre stanovené, zákonné účely a nepodliehajú ďalšiemu spracovaniu nezlučiteľnému s týmito účelmi
c) vecne správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sú spracovávané
d) uložené vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú, nie dlhšie, než je potrebné na dosiahnutie účelu spracovania
e) spracovávané spôsobom zaisťujúcim adekvátne zabezpečenie osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami.


§ 2. 

Ako používame zhromaždené údaje? 

1. Zakaždým účel, základ, doba a rozsah, ako aj príjemcovia osobných údajov spracovávaných spoločnosťou Nábytok-Bogart.sk vyplývajú z akcií, ktoré daný zákazník vykonal v internetovom obchode.

2. Nábytok-Bogart.sk môže spracovávať osobné údaje v internetovom obchode na nasledujúce účely:
a) plnenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb alebo prijatie opatrení na žiadosť subjektu údajov pred uzavretím vyššie uvedenej zmluvy - údaje v maximálnom rozsahu (tzn. meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia adresa - vrátane: ulice, čísla domu, čísla bytu, PSČ, mesta, krajiny, adresa bydliska / sídla firmy, v prípade, že je odlišná od doručovacej adresy, a v prípade podnikateľov aj DIČ / IČ DPH a IČO je uchovávaná po dobu nevyhnutnej na plnenie, ukončenie alebo iného spôsobu ukončenia platnosti uzavretej zmluvy
b) stanovenie vyšetrovania alebo ochrany nárokov, ktoré môžu byť vznesené správcom alebo vznesené na správcu - údaje v maximálnom rozsahu, ako je uvedené vyššie, a v prípade zákazníkov alebo zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, tiež spoločnosť, DIČ / IČ DPH a IČO príjemcu služby alebo zákazníka sú uložené po dobu oprávneného záujmu sledovaného správcom, najdlhšie po dobu premlčania nárokov voči subjektu údajov v dôsledku obchodnej činnosti vykonávanej správcom
c) marketing - meno a e-mailová adresa sú uložené do doby, než subjekt údajov odvolá súhlas
d) priamy marketing - e-mailová adresa je uložená po dobu oprávneného záujmu sledovaného správcom, najdlhšie však po dobu obmedzenia nárokov voči subjektu údajov z dôvodu obchodnej činnosti vykonávanej správcom
e) zákazník vyjadruje názor na uzavretú kúpnu zmluvu - e-mailová adresa je uložená, pokiaľ subjekt údajov nezruší súhlas
f) vedenie daňových kníh - meno a priezvisko, adresa bydliska / firmy / sídla, pokiaľ sa líši od dodacej adresy, názvu spoločnosti a daňového identifikačného čísla príjemcu služby alebo zákazníka, budú uložené až do uplynutia doby premlčania daňovej povinnosti, ak predpisy neustanovujú inak.

3. Lokalizačné údaje je možné použiť na poskytovanie lepších služieb zákazníkom, analýzu štatistických údajov a prispôsobenie internetového obchodu preferenciám zákazníkov a tiež na správu internetového obchodu.


§ 3. 

Prístup k údajom 

1. Priamy prístup k osobným údajom zhromažďovaných obchodom majú iba oprávnení zamestnanci Nábytok-Bogart.sk. 

2. Spoločnosť Nábytok-Bogart.sk taktiež poveruje spracovaním osobných údajov nasledujúce subjekty:
a) Edrone Sp. z o.o., ul. 1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197-za účelom využitia poštového systému edrone.me, ktorý slúži na zasielanie Newslettera
b) Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197:-na marketingové účely iba na účely e-mailu, textové správy, kampane sociálnych médií spustené alebo označené správcom pomocou systému Edrone.

3. Vaše údaje môžu byť taktiež sprístupnené subjektom oprávneným ich podľa príslušných zákonov prijímať, najmä príslušným súdnym orgánom a subjektom uvedeným v bode: „Ako používame zhromažďované údaje?"

4. Nábytok-Bogart.sk poskytuje zákazníkom, ktorí majú zákaznícky účet, nepretržitý prístup k ich údajom a možnosť ich kedykoľvek upraviť. Ak chcete vykonať zmeny, prihláste sa k zákazníckemu účtu v obchode. Zákazník má možnosť v prípade ukončenia zmluvy o poskytovaní elektronických služieb vymazať osobné údaje zo súboru údajov. Spoločnosť Nábytok-Bogart.sk môže odmietnuť vymazanie údajov zákazníka, pokiaľ zákazník porušil predpisy platné v obchode, a zachovanie údajov je nevyhnutné na objasnenie týchto okolností a stanovenie zodpovednosti, najmä za Nábytok-Bogart.sk vymáhať nároky od daného zákazníka.

5. V prípade prihlásenia na odber Newslettera máte možnosť odobrať svoju e-mailovú adresu zo zoznamu adresátov výberom príslušnej funkcie po prihláseniu do zákazníckeho účtu v Obchode alebo odoslaním príslušnej žiadosti na kontaktnú adresu.
 
6. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


§ 4. 

Práva subjektu údajov

1. Právo na prístup, opravu, obmedzenie, vymazanie alebo prenesenie - subjekt údajov má právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz („právo byť zabudnutý") alebo obmedzenie spracovania a má právo vzniesť námietku proti ich spracovaniu a má právo na prenesenie ich údajov.

2. Právo kedykoľvek odvolať súhlas - osoba, ktorej údaje Správca spracováva na základe vyjadreného súhlasu, má právo súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré už bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

3. Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne - osoba, ktorej údaje Správca spracováva, má právo podať sťažnosť na predsedu Úradu pre ochranu osobných údajov spôsobom uvedeným v ustanoveniach nariadenia GDPR a slovenského práva, najmä v zákone o ochrane osobných údajov.

4.Právo vzniesť námietku - subjekt údajov má právo kedykoľvek vzniesť námietku - z dôvodov súvisiacich s jeho konkrétnou situáciou - proti spracovaniu jeho osobných údajov, vrátane profilovania.

5. Právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu - pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania.

6. Za účelom uplatnenia práv uvedených v tomto bode zásad ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na správcu zaslaním príslušnej správy písomne alebo e-mailom na adresu správcu uvedenú na konci „Zásady ochrany osobných údajov" alebo pomocou kontaktného formulára dostupného na webových stránkach internetového obchodu.


§ 5. 

Cookies v internetovom obchode a analytické programy

1. Internetový obchod používa malé súbory nazvané Cookies. Pokiaľ to webový prehliadač umožňuje, ukladá ich Nábytok-Bogart.sk do počítača osoby navštevujúcej online obchod. Súbor Cookies obvykle obsahuje názov domény, z ktorej pochádza, jeho „dobu platnosti" a individuálne, náhodne vybrané číslo identifikujúce tento súbor. Informácie zhromažďované pomocou tohto typu súborov pomáhajú upraviť produkty ponúkané spoločnosťou Nábytok-Bogart.sk na individuálne preferencie a skutočné potreby ľudí, ktorí navštevujú internetový obchod. Poskytujú tiež príležitosť zostaviť všeobecné štatistiky návštev prezentovaných produktov v internetovom obchode.

2. Nábytok-Bogart.sk používa dva typy súborov Cookies:
a) Relačné Cookies: po ukončení relácie prehliadača alebo vypnutí počítača sú uložené informácie vymazané z pamäte zariadenia. Mechanizmus relačných súborov Cookies neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov ani dôverných informácií z počítača klientov.
b) Trvalé Cookies: sú uložené v pamäti koncového zariadenia zákazníka a zostávajú tam, kým nie sú odstránené. Mechanizmus trvalých súborov Cookies odosielaných obchodom vám umožňuje ukladať údaje, ktoré umožňujú správne fungovanie obchodu a jeho funkcií.

3. Nábytok-Bogart.sk používa vlastné súbory Cookies za účelom:
a) autentizácie zákazníka v internetovom obchode a zabezpečenie relácie zákazníka v internetovom obchode (po prihlásení), vďaka čomu zákazník nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke internetového obchodu
b) analýzy a prieskumy a auditu používateľov, najmä za účelom vytvárania anonymných štatistík, ktoré pomáhajú porozumieť tomu, ako zákazníci používajú webové stránky obchodu, čo umožňuje zlepšiť jeho štruktúru a obsah.

4. Nábytok-Bogart.sk používa externé cookies za účelom:
a) popularizácie online obchodu pomocou sociálnej siete facebook.com (externý správca cookies: Facebook Inc. so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku);
b) prezentácia názorov na webové stránky obchodu, ktoré sú stiahnuté z externej webovej stránky heureka.sk (externý správca cookies: Heureka Group a.s. so sídlom v Prahe).

5. V rámci marketingových aktivít využíva Nábytok-Bogart.sk nasledujúce entity: Google AdWords (reklamy), Google Analytics, Hot Jar, Facebook Pixel, Heureka, Edrone, TradeTracker. Vyššie spomenuté nástroje Nábytok-Bogart.sk používa na: analýzu údajov a štatistík, re-marketing, monitorovanie správania užívateľov na webových stránkach, napr. Nahrávanie obrazovky, marketingové automatizačné činnosti, prevádzkovanie spravodajcu, zobrazovanie reklám na webových stránkach, affiliate programy.

6. Mechanizmus súborov cookies je bezpečný pre počítače zákazníkov online obchodu. Najmä nie je možné, aby sa do počítačov Zákazníkov cez naše súbory cookies dostali vírusy alebo iný nežiaduci alebo škodlivý softvér. Napriek tomu majú zákazníci vo svojich prehliadačoch možnosť obmedziť alebo zakázať prístup cookies k počítačom. Pokiaľ použijete túto možnosť, bude možné používanie internetového obchodu, s výnimkou funkcií, ktoré zo svojej podstaty vyžadujú cookies.

7. Nižšie uvádzame, ako môžete zmeniť nastavenia populárnych webových prehliadačov, pokiaľ ide o používanie súborov cookies: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Opera.

8. Nábytok-Bogart.sk môže zhromažďovať vaše IP adresy. IP adresa je číslo pridelené počítaču návštevníka obchodu poskytovateľom internetových služieb. IP číslo umožňuje prístup na internet. Vo väčšine prípadov je k počítaču priraďovaný dynamicky, tzn. mení sa pri každom pripojení k internetu, a preto je bežne považovaný za neosobné identifikačný údaj. IP adresu používa Nábytok-Bogart.sk pri diagnostike technických problémov so serverom, vytváranie štatistických analýz (napr. určenie, z ktorých regiónov zaznamenávame najviac návštev), ako informácie užitočné pri správe a zlepšovaní obchodu a tiež na zabezpečenie, prípadne na identifikáciu zaťažujúcu server, nežiaduce automatické programy pre prehliadanie obsahu obchodu. 

9. Obchod obsahuje odkazy aj na iné webové stránky. Spoločnosť Nábytok-Bogart.sk nezodpovedá za pravidlá ochrany súkromia týchto stránok. Z tohto dôvodu vám odporúčame prečítať si zásady ochrany osobných údajov prijaté v nich po návšteve webovej stránky spravovanej iným správcom prostredníctvom obchodu.

10. Nábytok-Bogart.sk informuje, že na sledovanie činností vykonávaných zákazníkom v rámci webových stránok obchodu používa nasledujúce technológie: sledovacie kódy Edrone - na analýzu štatistík webových stránok obchodu a tiež na marketingové účely len pre účely e-mailovej kampane, SMS, sociálnych médií spustených alebo indikovaných Správcom pomocou systému Edrone.


§ 6. 

Prihlásenie k odberu Newslettera

1. Prostredníctvom webových stránok Nábytok-Bogart.sk majú zákazníci možnosť prihlásiť sa k odberu Newslettera dobrovoľným súhlasom. Pokiaľ je to uvedené, Nábytok-Bogart.sk spracováva e-mailovú adresu zákazníka - za účelom poskytovania informácií o produktoch, akciách, novinkách (zaslaním Newslettera na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom).

2. Nábytok-Bogart.sk zhromažďuje e-maily na 3 miestach: pri registrácii účtu (ak užívateľ zvolí túto možnosť), počas transakcie (ak užívateľ túto možnosť zvolí), formulár pre prihlásenie (k odberu Newslettera.

3. Nábytok-Bogart.sk použije zhromaždené e-maily na propagačné a komerčné účely, tzn na informovanie o akciách, nových produktoch a tiež na zasielanie personalizovaných e-mailov na základe histórie používateľa na webových stránkach (tzv. marketingová automatizácia).

4. Nábytok-Bogart.sk informuje, že zákazníci môžu kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zasielaním Newslettera, odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť akýchkoľvek akcií, ktoré Nábytok-Bogart.sk urobil pred svojím odvolaním. Údaje vo vyššie uvedenom sú spracovávané do odvolania súhlasu, čo má za následok odstránenie e-mailovej adresy zákazníka zo zoznamov adresátov pre zasielanie Newslettera.§ 7. 

Zabezpečenie osobných údajov

1. Nábytok-Bogart.sk používa bezpečnostné opatrenia na ochranu dát pred stratou, zneužitím a zmenami. Nábytok-Bogart.sk sa zaväzuje chrániť všetky vaše údaje v súlade so štandardmi zabezpečenia a dôvernosti.

2. V prípade, že zákazník, ktorý má zákaznícky účet v obchode, akýmkoľvek spôsobom stratil prístupové heslo, obchod mu umožňuje vygenerovať nové heslo pre zákaznícky účet v obchode. Obchod však neposiela pripomenutie hesla. Heslo zákazníka je uložené v databáze v zašifrovanej podobe spôsobom, ktorý bráni jeho čítaniu. Ak chcete vygenerovať nové heslo, zadajte svoju e-mailovú adresu vo formulári dostupnom pod odkazom „Pripomenúť heslo", ktorý je uvedený vedľa prihlasovacieho formulára k zákazníckemu účtu v obchode. Nové heslo bude automaticky zaslané iba na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii alebo uloženú pri poslednej zmene profilu.

3. Nábytok-Bogart.sk nikdy neposiela žiadnu korešpondenciu, vrátane elektronickej, so žiadosťou o poskytnutie prihlasovacích údajov, najmä prístupového hesla k zákazníckemu účtu. Tieto informácie taktiež neposkytujeme prostredníctvom tradičnej korešpondencie, e-mailom ani telefonicky.

4. Nábytok-Bogart.sk zavádza príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú získavaniu a pozmeňovaniu osobných údajov zasielaných elektronicky neoprávnenými osobami, aby spracovanie prebiehalo v súlade s nariadením GDPR. Tieto opatrenia sa preskúmajú a podľa potreby aktualizujú.


§ 8. 

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

1. Nábytok-Bogart.sk si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v zásadách ochrany osobných údajov.

2. Akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov je potrebné zaslať odpovednej osobe pre ochranu osobných údajov: [email protected]
/ochrana-osobnych-udajov-s-59.html