Ochrana osobných údajov

X. Ochrana osobných údajov


10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
10.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Sledovanie objednávky".
10.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ") predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
10.5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
10.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
10.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
10.8. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
10.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
10.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
10.11. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
- i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
- ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
- i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

f) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
h) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

10.12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
10.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
10.14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.17. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
10.15. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
10.16. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
10.17. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
10.18. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
10.19. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám:
- Heureka Shopping s.r.o, IČO: 02387727
10.20. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať."
10.21. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže nahrávať volania na čísla liniek telefonického centra služieb zákazníkom a iné volania iniciované medzi kupujúcim a predávajúcim, vyhotovovať a ukladať zvukové záznamy z týchto volaní a použiť takto získané záznamy na účely vyhodnocovania požiadaviek kupujúceho, rozsahu a kvality služieb poskytovaných kupujúcim, ako aj posudzovania a vybavovania sťažností a podnetov kupujúcich. Ak kupujúci nesúhlasí s vyhotovením zvukového záznamu, môže sa obrátiť na predávajúceho so svojou požiadavkou iným spôsobom, napríklad emailom alebo chatom.


XI. Prípadné riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky

 

XII. Záverečné ustanovenia

 

 

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak sa niektoré ustanovenie kúpnej zmluvy alebo VOP stane neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté ostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Predávajúci v takom prípade nahradí dotknuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré bude v čo najväčšej miere zodpovedať účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia. Ak dôjde k rozporu medzi týmito VOP a ustanoveniami kúpnej zmluvy, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy. Právne vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami vznikajúce z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené, pokiaľ možno, najskôr zmierne. Pokiaľ nebude počas primeranej lehoty dosiahnuté zmierne riešenie, budú spory vyriešené pred príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky. Predávajúci je oprávnený jednostranne a bez súhlasu kupujúceho zmeniť VOP. Tieto VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Zmenené VOP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené v čase platnosti predchádzajúcich VOP.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona 122/2013 Z.z., aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať emailom s predmetom alebo textom vo forme "STOP" na emailovú adresu podpora@nabytok-bogart.sk.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.nabytok-bogart.sk.

 
Väčšina tovaru je zákazníkovi dodávaná v rozloženom stave (demonte) a je určená pre samostatnú montáž podľa priloženého návodu a nevyžaduje vysoko odbornú remeselnú skúsenosť, pokiaľ nie je pri produkte uvedené inak. Súčasťou balenia je montážny návod.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá pre zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu www.nabytok-bogart.sk (ďalej len „Obchod”).
2. Majiteľkou obchodu a súčasne Administrátorom osobných údajov je firma Monika Karolina Grata so sídlom nám. Sv. Michala 503/17, Vrbno pod Pradědem 793 26, vedúca podnikateľskú činnosť, zapísaná v obchodnom registri s číslom DIČ: CZ683715731, IČO: 04295501, ďalej len Nábytek-Bogart.cz.
3. Nábytek-Bogart.cz venuje osobitnú pozornosť rešpektovaniu súkromia svojich Zákazníkov.
4. Osobné údaje v Internetovom obchode spracováva spoločnosť Nábytek-Bogart.cz v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR” alebo „Nariadenie GDPR”.

§ 1
Aké údaje zhromažďujeme?
1. Nábytek-Bogart.cz zhromažďuje informácie o fyzických osobách vykonávajúcich podnikateľskú, alebo odbornú činnosť vo vlastnom mene (ďalej len "Podnikatelia"), ako aj údaje o fyzických osobách vykonávajúcich právne úkony, ktoré sa priamo netýkajú ich činností, ďalej nazývaní ako Zákazníci.
2. Osobné údaje Zákazníkov sa zhromažďujú v prípade registrácie Zákazníka v Obchode vytvorením Zákazníckeho účtu a v prípade, že Zákazníci uskutočnia jednorazový nákup bez toho, aby si museli v Obchode zriadiť Účet.
3. V prípade registrácie Zákazníckeho účtu v Obchode, nám Zákazník poskytuje nasledujúce údaje:
a) meno a priezvisko;
b) e-mailová adresa;
c) adresa (ulica, číslo domu/bytu, PSČ a mesto);
d) telefónne číslo;
e) v prípade Podnikateľov sú vyššie uvedené údaje rozšírené o názov firmy a DIČ.
4. Vyššie uvedené údaje môžu byť zmenené Zákazníkom po jeho prihlásení na Zákaznícky účet .
5. V prípade jednorázovej objednávky v Internetovom obchode je rozsah poskytovaných údajov rovnaký. Zákazníci poskytujú nasledujúce údaje:
a) meno a priezvisko;
b) e-mailová adresa;
c) adresa (ulica, číslo domu/bytu, PSČ a mesto);
d) telefónne číslo;
e) v prípade Podnikateľov sú vyššie uvedené údaje rozšírené o názov firmy a DIČ.
6. V prípade osobného kontaktu Zákazníka s obchodom (e-mail, telefón, chat atď.), sú poskytované nasledujúce informácie:
a) e-mailová adresa;
b) meno a priezvisko;
c) adresa (ulica, číslo domu/bytu, PSČ a mesto);
d) telefónne číslo.
7. V prípade Podnikateľov sú vyššie uvedené údaje rozšírené o názov firmy a DIČ.
8. Pri používaní webových stránok Obchodu sú automaticky poskytované ďalšie informácie (IP adresa priradená Vášmu počítaču, alebo externá IP adresa poskytovateľa Internetu, názov domény, typ prehliadača, čas prístupu, typ operačného systému).
9. Od Zákazníkov môžu byť tiež zhromažďované údaje o ich reláciách, vrátane informácií o odkazoch a linkoch, na ktoré sa rozhodli kliknúť, alebo o iných činnostiach, ktoré boli vykonané v našom Internetovom obchode.
10. Nábytek-Bogart.cz Vás ubezpečuje, že zhromažďované údaje sú:
a) spracované v súlade so zákonom;
b) zhromažďované na určené, legitímne účely a nepodliehajúce ďalšiemu spracovaniu, ktoré je nezhodné s týmito účelmi;
c) meritoricky správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú;
d) uchovávané vo forme umožňujúcej identifikáciu osôb, na ktoré sa vzťahujú, nie dlhšie ako je potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania a
e) spracované spôsobom zabezpečujúcim primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany proti neoprávnenému, alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate, zničeniu, alebo poškodeniu prostredníctvom vhodných technických, alebo organizačných opatrení.

§ 2
Ako používame zhromaždené údaje?
1. V prípade registrácie Účtu v Obchode sa Zákaznícke údaje používajú na: vytvorenie individuálneho Zákazníckeho účtu a správu tohto účtu, a na zabezpečenie možnosti nakupovania v Obchode, vrátane realizácie objednávok a ich doručenia. Ak si Zákazník vytvorí v našom obchode objednávku, osobné údaje môžu poskytnúť iba dodávateľom, s ktorým spolupracuje Nábytek-Bogart.cz.
2. V prípade, že si Zákazník vyberie platbu za objednaný tovar prostredníctvom bankového prevodu, jeho osobné údaje budú poskytnuté v rozsahu nevyhnutnom na plnenie Zmluvy o predaji spoločnosti Fio banka, a.s.,Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21, Praha 1.
3. Údaje z relácií môžu byť použitý na poskytovanie lepších služieb Zákazníkom, analýzu štatistických údajov a prispôsobenie Internetového obchodu preferenciám Zákazníkov, ako aj pre potreby administrácie Internetového obchodu.

§ 3
Mechanizmus cookies, adresa IP
1. Internetový obchod používa malé súbory nazývané cookies. Sú uložené spoločnosťou Nábytek-Bogart.cz na počítači návštevníka Internetového obchodu za predpokladu, že to webový prehliadač umožňuje. Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, "čas vypršania platnosti" a individuálne, náhodne vybrané číslo identifikujúce tento súbor. Informácie zhromaždené pomocou takýchto súborov pomáhajú upravovať produkty ponúkané spoločnosťou Nábytek-Bogart.cz podľa individuálnych preferencií a skutočných potrieb návštevníkov Internetového obchodu. Ponúkajú tiež  možnosť zostavenia všeobecných štatistík o návštevách prezentovaných produktov v Internetovom obchode.
2. Nábytek-Bogart.cz využíva dva typy cookies:
a) Krátkodobé cookies: po ukončení relácie prehliadača, alebo po vypnutí počítača sa uložené informácie odstránia z pamäte zariadenia. Mechanizmus cookies z relácií neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov, alebo dôverných informácií z počítača Zákazníka.
b) Stále cookies: sú uchovávané v pamäti koncového zariadenia Zákazníka a zostávajú tam až do momentu, kým nie sú vymazané. Mechanizmus stálych súborov cookies, ktoré odosiela Obchod, umožňujú uchovávať údaje, ktoré umožňujú správne fungovanie Obchodu a jeho funkcií.
3. Nábytek-Bogart.cz používa vlastné súbory cookies za účelom:
a) overenie Zákazníka v Internetovom obchode a zabezpečenia relácie Zákazníka v Internetovom obchode (po prihlásení), vďaka ktorému Zákazník nemusí zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Internetového obchodu;
b) analýzy a výskumu, ako aj auditu návštevnosti, najmä na vytvárenie anonymných štatistík, ktoré pomôžu pochopiť, akým spôsobom Zákazníci využívajú Stránky Internetového obchodu, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah.
4. Nábytek-Bogart.cz využíva externé cookies za účelom:
a) propagácie Internetového obchodu pomocou sociálnej siete facebook.com (administrátor externých cookies: Facebook Inc so sídlom v USA, alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku);
b) prezentácie názorov na Internetových stránkach Obchodu, ktoré sú stiahnuté z externej webovej stránky heureka.sk (administrátor externých súborov cookies:Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, Česká Republika).
5. Mechanizmus cookies je bezpečný pre zariadenia Zákazníkov Internetového obchodu. Týmto spôsobom sa do koncových zariadení nedostanú žiadne vírusy, alebo iný nežiaduci, alebo škodlivý softvér. Vo svojich prehliadačoch však Zákazníci majú možnosť obmedziť, alebo zablokovať prístup súborov cookies do zariadení. Ak použijete túto možnosť, budete môcť využívať možnosti Internetového obchodu okrem funkcií, ktoré si svojou povahou vyžadujú súbory cookies.
6. Nižšie uvádzame, ako/kde môžete zmeniť nastavenia obľúbených webových prehliadačov v oblasti používania cookies:
a.a) prehliadač Internet Explorer;
a.b) prehliadač Mozilla Firefox;
a.c) prehliadač Chrome;
a.d) prehliadač Safari;
a.e) prehliadač Opera.
7. Nábytek-Bogart.cz môže zhromažďovať Vašu IP adresu. IP adresa je číslo pridelené počítaču návštevníka Obchodu poskytovateľom intrenetových služieb. Číslo IP umožňuje prístup na Internet. Vo väčšine prípadov sa dynamicky priraďuje k počítaču, tzn. že sa mení vždy, keď sa pripájate k Internetu, a preto sa bežne považuje za neosobnú identifikačnú informáciu. IP adresu používa Nábytek-Bogart.cz pri diagnostike technických problémov so serverom, vytváraním štatistických analýz (napr. na určenie, z ktorých regiónoch zaznamenávame najviac návštev), ako informácia užitočné pri administrácii a vylepšovaní Obchodu, ako aj z bezpečnostných dôvodov a možnej identifikácie informácií obťažujúcich server, nechcených automatizovaných programov na prezeranie obsahu Obchodu.
8. Obchod obsahuje linki a odkazy na iné webové stránky. Nábytek-Bogart.cz nezodpovedá za zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa na ne vzťahujú. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste sa po prechode z Obchodu na iné stránky oboznámili s pravidlami ochrany osobných údajov.

§ 4
Prístup k údajom
1. K osobným údajom zhromažďovaných Obchodom majú prístup iba oprávnení zamestnanci Nábytek-Bogart.cz.
2. Vaše údaje môžu byť sprístupnené aj subjektom oprávneným prijímať ich podľa platných právnych predpisov, najmä príslušným súdnym orgánom a subjektom uvedeným v bode: „Ako používame zhromaždené údaje?”
3. Nábytek-Bogart.cz poskytuje Zákazníkom, ktorí majú vytvorený Zákaznícky účet nepretržitý prístup k ich údajom a možnosť ich kedykoľvek zmeniť. Ak chcete vykonať požadované úpravy, musíte sa prihlásiť na svoj Zákaznícky účet v Obchode. Zákazník má možnosť odstrániť svoje osobné údaje z databázy v prípade ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou. Nábytek-Bogart.cz môže odmietnuť vymazanie údaje Zákazníka, ak porušil Obchodné podmienky obchodu a uchovávanie údajov je potrebné na objasnenie týchto okolností a určenie zodpovednosti, najmä na vymáhanie nárokov od daného zákazníka spoločnosťou Nábytek-Bogart.cz.
4. Ak sa prihlásite na odber newsletteru, môžete vymazať svoju e-mailovú adresu z mailingové zoznamu po zvolení príslušnej funkcie po prihlásení sa na Zákaznícky účet v Obchode.

§5
Práva dotknutej osoby
1. Právo na prístup, opravu, obmedzenie, odstránenie, alebo prenos - dotknutá osoba má právo požiadať Administrátora o prístup k svojim osobných údajom, opraviť ich, odstrániť („právo byť zabudnutým”), alebo obmedziť spracovanie a má právo vzniesť námietky na ich spracovanie a má tiež právo na prenos svoji údajov.
2. Právo na odvolanie súhlasu v akejkoľvek chvíli - osoba, ktorej údaje spracováva Administrátor na základe vyjdreného súhlasu, má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez ovplyvnenia zákonného spracovania, ku ktorému už došlo na základe udeleného súhlasu pred jeho odvolaním.
3. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – osoba, ktorej údaje spracováva Administrátor, má právo podať sťažnosť Predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov spôsobom uvedeným v ustanoveniach Nariadenia GDPR a slovenského práva, najmä v zákone o ochrane osobných údajov.
4. Právo na námietky - dotknutá osoba má právo kedykoľvek vzniesť námietku - z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou - so spracovaním svojich osobných údajov, vrátane profilovania.
5. Právo vzniesť námietky voči priamemu marketingu - ak sú osobné údaje spracované na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov na takéto marketingové účely, vrátane profilovania.
6. Aby ste mohli uplatniť práva uvedené v tejto politike súkromia, tak môžete kontaktovať Administrátora zaslaním príslušnej správy písomne, alebo e-mailom na adresu Administrátora uvedenú na začiatku politiki s[kromia, alebo prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na stránkach Internetového obchodu.

§ 6
Zabezpečenie
1. Nábytek-Bogart.cz spoužíva bezpečnostné systémy, ktoré zabezpečujú ochranu údajov pred stratou, zneužitím a úpravou. Nábytek-Bogart.cz sa zaväzuje chrániť všetky Vaše údaje v súlade s normami bezpečnosti a dôvernosti.
2. V prípade, že Zákazník, ktorý má v obchode vytvorený Zákaznícky účet a stratil ľubovoľným spôsobom prístupové heslo, tak Obchod samozrejme umožňuje vygenerovať nové heslo pre Zákaznícky účet v Obchode. Obchod však nevyužíva možnosť pripomenutia hesla. Heslo Zákazníka je uchovávané v databáze šifrovanou formou a spôsobom, ktorý zabráni jeho prečítaniu. Ak chcete vygenerovať nové heslo, tak zadajte e-mailovú adresu vo formulári dostupnom pod odkazom „Pripomenúť heslo”, ktorý je uvedený v prihlasovacom formulári. Nové heslo bude automaticky odoslané iba na e-mailovú adresu poskytnutú pri registrácii, alebo adresu uloženú pri poslednej zmene profilu.
3. Nábytek-Bogart.cz nikdy neposiela žiadnu korešpondenciu vo forme listov, vrátane elektronickej korešpondencie s prosbou o poskytnutie prihlasovacích údajov, najmä prístupového hesla k Zákazníckemu účtu. Takéto informácie nie sú poskytované prostredníctvom tradičnej korešpondencie, e-mailom, alebo telefonicky.

§ 7
Zmeny Politiky Súkromia
1. Nábytek-Bogart.cz si vyhradzuje právo na vykonanie zmien v pravidlách ochrany osobných údajov. Ku dňu vykonania zmien aktualizujeme dátum poslednej korekcie, ktorý je uvedený nižšie.
2. JVšetky ďalšie otázky súvisiace s Politikou súkromia posielajte prosím na adresu: podpora@nabytok-bogart.sk.
3. Dátum poslednej zmeny: 24.05.2018.

 
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP.

"Vyborna komunikácia Možnosť prispôsobenia si dátumu dovozu"
Ověřený zákazník, 2021-09-23
"rýchle dodanie kvalitné prevedenie"
Ověřený zákazník, 2021-09-22
"Rýchle dodanie Milý prístup dopravcu"
Ověřený zákazník, 2021-09-22
/ochrana-osobnych-udajov-s-59.html