Obchodné podmienky                                                                     Obchodné podmienky


        Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu spoločnosti NÁBYTOK-BOGART


I. Úvodné ustanovenie

Internetový obchod prevádzkuje fyzická osoba Monika Karolina Grata, so sídlom Vrbno Pod Pradědem, Námestie sv. Michala 503/17, PSČ: 793 26, IČ 04295501, zaps. Městským úřadem Bruntál (ďalej len „Predávajúci").


Kontaktná adresa na Predávajúceho:

Monika Karolina Grata
Námestie sv. Michala 503/17
793 26 Vrbno Pod Pradědem

 

IČO:04295501  
DIČ:SK3120115350

 

Číslo účtu Predávajúceho:

č.účtu: 2000836544
kód FIO banky: 2010
IBAN - CZ3820100000002000836544
SWIFT/BIC kód – FIOBCZPPXXX

Kontakt:

e-mail: podpora@nabytok-bogart.sk
tel .: +421 233 418 621

Pracovná doba na telefónnej linke +421 233 418 621 je v pracovných dňoch Po-Pia v čase 8:00 - 16:00 hod a v sobotu od 09:00 - 14:00 hod.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") bližšie stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, tj. osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len "kupujúci" ). Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom ak nie je v kúpnej zmluve či inak medzi predávajúcim a kupujúcim stanovené, platia pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto všeobecné obchodné podmienky. Kúpna zmluva je uzatváraná prostredníctvom on - line obchodu prevádzkovaného predávajúcim. Internetový obchod predávajúceho je prevádzkovaný na internetovej adresewww.nabytok-bogart.sk prostredníctvom webového rozhrania.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom uzavretie kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa so všeobecnými obchodnými podmienkami pred uzatvorením kúpnej zmluvy zoznámil a s týmito VOP súhlasí. Kupujúci je osoba (fyzická (spotrebiteľ) alebo právnická), ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu za účelom dodania tovaru, ktorý si objednala na stránkach www.nabytok-bogart.sk. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako aj súvisiacimi predpismi.


II. Užívateľský účet kupujúceho

1. Zmluvu účastníci uzatvárajú diaľkovo, na základe registrácie a objednávky tovaru kupujúceho vykonanej na webovej stránke predávajúceho. Registráciou kupujúci vstupuje do svojho užívateľského rozhrania, kde objednáva tovar. Prístup k jeho účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.
2. V prípade, že to webové rozhranie umožňuje, je možné uzatvárať kúpnu zmluvu a objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania.
3. Kupujúci je povinný pri registrácii a objednávaní uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich prípadnej zmene.
4. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití týchto prostriedkov si hradí kupujúci sám.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Predávajúci ponúka tovar (nábytok) na stránkach svojho internetového obchodu, pričom tovar prezentuje jeho popisom vrátane možných modifikácií, rozmerov a materiálov a prípadne ilustračnými fotografiami, presnou cenou vrátane DPH (20%) a možnosťou výberu farebného prevedenia, pričom jednotlivé farebné prevedenie sa môže mierne líšiť od skutočnosti. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ u jednotlivého tovaru nie je uvedená iná lehota na dodanie.
Zmluva je uzatváraná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára umiestneného na webovom rozhraní predávajúceho. Objednávaný tovar vkladá kupujúci do elektronického košíka. Odoslaním objednávky prostredníctvom príslušnej bezplatnej aplikácie na stránkach www.nabytok-bogart.sk zo strany kupujúceho bude objednávka zaregistrovaná v systéme predávajúceho ako predbežná objednávka. Predbežná objednávka nie je pre predávajúceho záväzná, slúži iba k upresneniu požiadaviek kupujúceho a predstavuje tak ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Po obdržaní objednávky bude do dvoch pracovných dní s kupujúcim zo strany predávajúceho nadviazaný telefonický, SMS, prípadne e-mailový kontakt za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, ku ktorému dôjde potvrdením objednávky. Kúpnou zmluvou v zmysle týchto VOP sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Kupujúci si môže tovar objednať tiež:
a) na e-mailovej adrese: podpora@nabytok-bogart.sk
b) telefonicky na telefónnom čísle
+421 233 418 621.

V objednávke je kupujúci povinný uviesť svoju kontaktnú e-mailovú adresu. Do doby záväzného potvrdenia objednávky je kupujúci oprávnený vstupné údaje uvedené v objednávke kontrolovať a meniť. Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú na účely zmluvného vzťahu účastníkov kúpnej zmluvy považované za úplné, správne a záväzné.

Objednávkový formulár obsahuje najmä tieto informácie:
◦ označenie predávajúceho, vr. uvedenia kontaktných údajov
◦ označenie kupujúceho, vr. uvedenia kontaktných údajov
◦ označenie tovaru a opis jeho hlavných vlastností
◦ cena tovaru vr. dane z pridanej hodnoty a všetkých ďalších poplatkov, príp. daní
◦ spôsob platby
◦ spôsob dodania objednaného tovaru

Ako kupujúci objednávku odošle, je mu umožnené kontrolovať, meniť a opravovať údaje vložené do formulára.
Iba riadne vyplnená a predávajúcemu doručená objednávka je záväzným právnym konaním.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi bezvýhradne súhlasí.
Predávajúci kupujúcemu bezodkladne potvrdí doručenie objednávky.
V závislosti na charaktere objednávky je predávajúci oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky.
Objednávka je uložená u predávajúceho v elektronickej podobe. Predávajúci umožní spotrebiteľovi na jeho žiadosť prístup k obsahu zmluvy.
Objednávka sa uzatvára v slovenskom jazyku.
Ak je predávajúci schopný poskytnúť len čiastočné plnenie objednávky kupujúceho, bezodkladne o tom kupujúceho upovedomí a oznámi najbližší možný termín pre plnenie zvyšku objednávky, príp. kupujúcemu ponúkne náhradné riešenie. Ponuka náhradného riešenia je novou objednávkou a je ohľadom tejto časti plnenia uzatvorená až potvrdením zo strany kupujúceho. Kupujúci nie je povinný čiastočné plnenie svojej objednávky prijať, je však povinný o tom predávajúceho bezodkladne upovedomiť.

 

Vlastnícke právo k tovaru

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody. Škoda na veci, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, iba ak by predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.


Fotografie tovaru v internetovom obchode

Kupujúci vyhlasuje, že je zoznámený so skutočnosťou, že obrazové informácie k ponúkaným produktom sú iba ilustratívneho charakteru. Odtiene farieb, tvar a zloženie nábytku sa nemusia plne zhodovať s obrázkami v internetovom obcho