Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.NABYTOK-BOGART.SK

 

I.

Všeobecné ustanovenie

 

1.Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.nabytok-bogart.sk (ďalej len „e-shop"), ktorého prevádzkovateľom je Monika Karolina Grata, IČ: 04295501, DIČ:SK3120115350, so sídlom Hlubčická 147/8, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem, ČR, zapísaný u Magistrátu mesta Ostravy, email: [email protected], tel. č.: +421 233 418 621.

2. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, zákonom č. 391/2015 Z. z., zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy týmito obchodnými podmienkami len ustanoveniami výslovne pre podnikateľov určenými, v ostatných prípadoch sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

3. Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy zoznámil s týmito obchodnými podmienkami (ďalej len „OP") a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

 

II.

Vymedzenie základných pojmov

 

1. Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

2. Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

3. Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4. Kupujúci – podnikateľ – je subjekt, ktorý nie je kupujúcim spotrebiteľom podľa definície uvedenej v tomto článku.

 

III.

Informácie o tovare a cenách

 

1. E-shop vedie katalog tovaru, v ktorom sú uvedené informácie o jednotlivých produktoch, ich cenách a hlavných vlastnostiach.

2. Kupujúci vyhlasuje, že je zoznámený so skutočnosťou, že obrazové informácie k ponúkaným produktom sú iba ilustratívneho charakteru. Odtiene farieb, tvar a zloženie nábytku sa nemusia plne zhodovať s obrázkami v e-shope.

3. Prevádzkovateľ je platcom DPH a ceny tovaru sú preto vždy uvádzané s DPH. Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní, bez nákladov na dopravu na dodanie tovaru.

4. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

5. V e-shope sú uverejnené informácie o výdajoch spojených s balením a dodáním tovaru.

 

IV.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

1. Zmluvu účastníci uzatvárajú diaľkovo, na základe registrácie a objednávky tovaru kupujúceho vykonanej na webovej stránke predávajúceho. Registráciou kupujúci vstupuje do svojho užívateľského rozhrania, kde objednáva tovar. Prístup k jeho účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.

2. V prípade, že to webové rozhranie umožňuje, je možné uzatvárať kúpnu zmluvu a objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania.

3. Kupujúci je povinný pri registrácii a objednávaní uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich prípadnej zmene.

4. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Výdaje vzniknuté kupujúcemu pri použití týchto prostriedkov si hradí kupujúci sám.

5. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na e-shope, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Vložiť do košíka", čím je produkt automaticky vložený do "Košíka". Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

6. Po ukončení nakupovania klinkne na ikonku košíka umiestnenú vpravo hore na stránke, vyplní údaje potrebné pre doručenie tovaru a klikne na tlačidlo "objednávam". Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť.

7. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.nabytok-bogart.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť na základe dohody oboch strán).

8. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

 


V.

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom spotrebiteľom

 

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

2. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane výdajov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (vrátane poštovného, výdajov na dopravu, dodanie apod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu). Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Výdaje na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle na odstúpenie od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu pre odstúpenie od zmluvy alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára pre odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu:

 

PAXY (CzechLogistic) - Nábytok-Bogart.sk

ul. Budovateľská 1234 (123kurier DEPO)

038 53 Turany Slovensko

 

alebo v rovnakej lehote kontaktovať e-mailom odoslaným na adresu: [email protected]alebo prostredníctvom telefonného čísla: +421 233 418 621. Dôrazne odporúčame tovar poistiť.

 

4. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

5. V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom.

6. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne poskytnuté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený požadovať voči spotrebiteľovi náhradu takto spôsobenej škody. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 

VI.

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom

 

1. Kupujúcí, ktorý nie je spotrebiteľom, nemá právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

 

VII.

Reklamácia a jej uplatnenie

 

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

7. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

8. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie (reklamačný protokol). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

10. V prípade uplatnenia reklamácie zašle spotrebiteľ popis vady a kópiu dokladu o kúpe (prípadne záručný list, ak bol vydaný) na adresu [email protected] a zároveň, pre urýchlenie celého procesu, kupujúci kontaktuje predávajúceho prostredníctvom telefonného čísla: +421 233 418 621 s tým, aby si dohodol s predávajúcim miesto a termín prípadného odovzdania tovaru, ak bude jeho skúmanie v rámci reklamácie potrebné.

11. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

12. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s reklamovaným tovarom reklamačný protokol.

13. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúča sa tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

VIII.

Záruka, záručný list

 

1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

3. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

5. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

 

IX.

Dodacie podmienky

 

1. Tovar je zasielaný prostredníctvom prevádzkovateľa internetového obchodu. Kupujúci má právo spolu s tovarom objednať jeho výnos, pričom túto službu si môže objednať v objednávkovom formulári za tam vykalkulovanú cenu.

2. Tovar zo skladových zásob je expedovaný obyčajne v termíne 7-14 dní od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku alebo v rovnakom termíne od prijatia platby na účet predávajúceho. Tovar, ktorý nie je skladom, je obyčajne dodávaný v termíne, ktorý je u tohoto tovaru uvedený na e-shope. Tovar je spravidla doručovaný do 2 pracovných dní od expedície. O termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať 1-2 dni vopred na jeho telefón SMS správou/telefonicky a správou na jeho e-mailovú adresu.

3. V prípade tovaru, ktorý je na objednávku je dodacia lehota individuálna, vždy dohodnutá so zákazníkom pred potvrdením objednávky alebo uvedená u konkrétneho tovaru.

4. Ak kupujúci spotrebiteľ neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, aby bola zásielka poškodená a zároveň spísaný protokol s prepravcom, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením a odoslaním objednávky.

5. Prepravné je vo výške uvedenej v následujúcej tabuľke:

 

Hodnota objednávky

Cena za dopravu

Pomoc při výnose

(tovar vynesie šofér spolu so zákazníkom)

Výnos nábytku

do 89 EUR

12 EUR

10 EUR

20 EUR

od 90 EUR do 179 EUR

16 EUR

12 EUR

24 EUR

od 180 EUR do 269 EUR

28 EUR

24 EUR

48 EUR

od 270 EUR do 849 EUR

38 EUR

44 EUR

88 EUR

od 850 EUR

zadarmo

46 EUR

90 EUR

 

6. Dodanie tovaru sa uskutoční tak, že predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste dodania. Predávajúci nezodpovedá za nakládku tovaru na dopravný prostriedok zabezpečený kupujúcim. Kupujúci znáša všetky náklady a riziká spojené s ďalšou prepravou tovaru. Kupujúci preberá nebezpečenstvo na tovare v okamihu, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom. 

7. Dodávaný tovar sa môže dodávať pod iným názvom, než je uvedené v internetovom obchode (napr. z dôvodu zmeny či odlišnosti názvu u výrobcu či veľkoobchodného dodávateľa) s tým, že kvalita, popis, vlastnosti i vzhľad tovaru korešponduje s ponukou uvedenou v internetovom obchode, iba sa líši názov tovaru.

8. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať, prekontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení s doručovateľom a najneskôr do 14 pracovných dní oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu [email protected] alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 233 418 621; pokiaľ kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pri nedodržaní tohto postupu môže byť kupujúcemu zamietnutý nárok na reklamáciu tovaru.

9. Kupujúcemu spotrebiteľovi je vyššie uvedený postup doporučený, pri jeho nedodržaní však nie je nijak dotknuté právo na uplatnenie reklamácie.

10. V prípade, že je zásielka (jej obal) viditeľne porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

 

X.

Platobné podmienky

 

1. Predávajúci je povinný objednaný tovar dodať kupujúcemu v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou, a to za dohodnutú cenu a kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu uhradiť. Ceny uvedené na internetových stránkach sú platné v okamihu objednania, predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade prezentačnej chyby, alebo v prípade zmeny peňažného kurzu, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. Cena ponúkaného tovaru uvedená v internetovom obchode predávajúceho nezahŕňa náklady na dopravu tovaru, ani náklady na montáž tovaru, alebo jeho výnos do bytu. K cene tovaru je predávajúci oprávnený pripočítať dopravné.

2. Kúpna cena sa má za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho, alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho či u vodiča prepravnej spoločnosti. Predávajúci má právo o vyžiadanie zálohy v prípade objednávok za vysoké sumy (nad 1.300 €), objednávok na mieru (čalúnený nábytok, výber poťahovej látky, morenie dreva, matrace na mieru, tvrdý nábytok a jeho rôzne far. prevedenia a pod.). Vlastnícke právo k tovaru dodávaného na základe kúpnej zmluvy prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

3. Kupujúci má možnosť uhradiť objednaný tovar v hotovosti dobierkou , alebo prevodom na účet (č.u. 2000836544, kód banky 2010, FIO banka, IBAN: CZ3820100000002000836544). V prípade platby dobierkou bude objednaný tovar zaslaný predávajúcim na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom kupujúci platí za tovar pri jeho prevzatí. Súčasťou zásielky bude taktiež príslušný daňový doklad.

4. V prípade platby prevodom na účet je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu na účet predávajúceho podľa zálohovej faktúry, ktorá bude zaslaná predávajúcim kupujúcemu na ním uvedenú emailovú adresu spolu s potvrdením objednávky. Po pripísaní čiastky na účet predávajúceho bude tovar predávajúcim expedovaný na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

 

XI.

Ochrana osobných údajov

 

1. Dozorným orgánom nad konaním prevádzkovateľa súvisiacim s ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, keďže miestom spracovania osobných údajov je Slovenská republika.

2. Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu. Informácie o zákazníkoch sú spracovávané zákonným spôsobom a v súlade s ďalšími zákonnými zásadami spracovania osobných údajov, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR") a so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej v tomto článku len „zákon"), a to v súlade s ustanovením § 13 zákona, kedy je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby (fyzická osoba nepodnikateľ), ak je spracovanie osobných údajov potrebné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný pre dosiahnutie uvedeného účelu spracovania. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracováva (pri opakovanom poskytnutí má prevádzkovateľ právo účtovať primeraný administratívny poplatok).

3. Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v informačných systéme:

a) meno

b) priezvisko

c) adresa s PSČ

d) email

e) telefón

4. Kupujúci (fyzická osoba spotrebiteľ) má právo na prístup k osobným údajom a podľa ust. § 21 zákona má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sú jeho osobné údaje spracúvané, získať prístup k takýmto osobným údajom, získať informácie o účele spracovania, kategórii, identifikácii príjemcu, dobe uchovávania osobných údajov, resp. informáciu o určení tejto doby, požadovať opravu osobných údajov, a právo na informáciu o zdroji osobných údajov.

5. Dotknutá fyzická osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona, ak tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach garantovaných zákonom, a to u Úradu na ochranu osobných údajov SR. Vzor návrhu na začatie konania je zverejnený na stránkach úradu, konkrétne https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/tlaciva-vzory.

6. Kupujúci (fyzická osoba) môže kedykoľvek na základe žiadosti požiadať prevádzkovateľa o likvidáciu jeho osobných údajov z informačného systému prevádzkovateľa, ktorých účel spracovania skončil. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované za účelom splnenia objednávky, teda doručenie tovaru kupujúcemu.

 


XII.

Cookies

 

"Cookies" sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na hard disk počítača užívateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré užívateľovi uľahčia jej ďalšie používanie. Ako väčšina internetových stránok, aj stránky www.nabytok-bogart.sk používajú cookies. Na základe anonymných dátových objektov prevádzkovateľ napríklad sleduje celkový počet návštevníkov na týchto stránkach. Ak nechce používateľ cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak zablokuje užívateľ všetky cookies, nebude môcť naplno využiť niektoré funkcie týchto stránok. Viac informácií o cookies nájdete tu.

 

XIII.

Orgán dozoru

 

1. Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete tu https://www.soi.sk/sk/SOI/Organizacna-struktura.soi

2. Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

XIV.

Alternatívne riešenie sporov

 

1. V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá.

2. Subjektmi, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt vedený v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

3. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže na svojom webovom sídle uverejniť poplatkovú povinnosť za návrh na začatie, poplatok však nesmie byť vyšší ako 5 eur.

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky:

http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

5. Odkazy na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu u jednotlivých kompetentných subjektov:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

http://www.urso.gov.sk/?q=node/394

https://www.teleoff.gov.sk/riesenie-sporov/

http://www.sospotrebitelov.sk/adr-odr/alternativne-riesenie-sporov/attachment/navrh-na-zacatie-ars/

http://institutars.sk/podat-navrh/

http://ombudspot.sk/ars/navrh-zacatie-alternativneho-riesenia-sporu

https://www.slaspo.sk/poistovaci-ombudsman

http://mediacnecentrummagnolia.sk/ars/zakladny-prehlad

  

XV.

Záverečné ustanovenia

 

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.nabytok-bogart.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 17.01.2022.

"Spolahlivost a serioznost"
Ověřený zákazník, 2023-10-01
"Rýchle dodanie."
Ověřený zákazník, 2023-09-30
Ověřený zákazník, 2023-09-30
/regulamin-s-1.html